5.0-10453 πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα android: get java env from thread local storage (PR #8117 from weihuoya)
5.0-10451 πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα Vulkan: Display a warning when using MoltenVK on HS and earlier (PR #7734 from stenzek)
5.0-10449 πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα D3DCommon: Fallback to base CreateSwapChain on failure (PR #8096 from stenzek)
5.0-10446 πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα Qt/NetPlayDialog: Change network mode options to radio buttons (PR #8146 from Techjar)
5.0-10443 πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα VideoCommon/PixelShaderGen: Make look-up table arrays immutable where applicable (PR #8139 from lioncash)
5.0-10439 πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα Core/ConfigManager: Use forward declarations where applicable (PR #8163 from lioncash)
5.0-10437 πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα Externals: Update mbedTLS from 2.1.1 to 2.16.1 (PR #8166 from lioncash)
5.0-10434 πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα DolphinQt: Don't leave Export Recording disabled always (PR #8167 from JosJuice)
5.0-10432 πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα Core/DSP/DSPTables: Make FindOpInfoByName/FindExtOpInfoByName use std::string_view (PR #8160 from lioncash)
5.0-10430 πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα Common/CommonFuncs: Remove now-unneccessary ArraySize function (PR #8152 from lioncash)
5.0-10428 πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα {Common/Analytics, Core/Analytics}: Minor C++17 transitional changes (PR #8154 from lioncash)
5.0-10417 πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα SI_DeviceGCAdapter: Stop it being detected as a steering wheel when there is no device (PR #8159 from booto)
5.0-10415 πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα Qt/ResourcePackManager: Remove column header bold text (PR #8156 from 8times9)
5.0-10413 πριν από 4 μήνες, 1 βδομάδα Mark files as non-executable (PR #8153 from Tilka)
5.0-10411 πριν από 4 μήνες, 2 βδομάδες VertexLoader_*: Minor cleanup (PR #8143 from lioncash)
5.0-10403 πριν από 4 μήνες, 2 βδομάδες CMakeLists: Specify header files in target sources (PR #8135 from lioncash)
5.0-10388 πριν από 4 μήνες, 2 βδομάδες AudioCommon: Use std::string_view with feature querying functions (PR #8148 from lioncash)
5.0-10384 πριν από 4 μήνες, 2 βδομάδες IOS/SDIOSlot0: Remove unimplemented prototype (PR #8149 from lioncash)
5.0-10381 πριν από 4 μήνες, 2 βδομάδες Common/x64Emitter: Resolve TODO in OpArg's operator== (PR #8144 from lioncash)
5.0-10379 πριν από 4 μήνες, 2 βδομάδες VideoCommon: Constrain the array_base registers (PR #8147 from booto)