5.0-12117 πριν από 3 μήνες Replace some acronyms (PR #8809 from Ebola16)
5.0-12115 πριν από 3 μήνες Android: Display disc number instead of company if mulipart disc (PR #8845 from Ebola16)
5.0-12113 πριν από 3 μήνες Android: Add recursive game paths to UI (PR #8836 from Ebola16)
5.0-12110 πριν από 3 μήνες DolphinQt: Use QFontMetrics::boundingRect instead of QFontMetrics::width (PR #8857 from JosJuice)
5.0-12108 πριν από 3 μήνες Specify the system minizip's include directory (PR #8862 from tokumeiwokiboushimasu)
5.0-12106 πριν από 3 μήνες Externals: Update glslang. (PR #8658 from orbea)
5.0-12103 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα DSPSpy usability improvements (PR #8842 from Tilka)
5.0-12099 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Add option to disallow SD card writes (PR #8854 from Ebola16)
5.0-12097 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα DSP: fix typos and improve docs (PR #8852 from Tilka)
5.0-12094 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Qt/GameListModel: Use absolutePath for file path column (PR #8847 from Techjar)
5.0-12092 πριν από 3 μήνες, 1 εβδομάδα Fix build (PR #8848 from JosJuice)
5.0-12088 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Replace usage of std::result_of with std::invoke_result (PR #8841 from Techjar)
5.0-12086 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DSPSpy: fix register editing using GC pad on Wii (PR #8837 from Tilka)
5.0-12081 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-12080 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Core: Use window instead of surface for ControllerInterface updates (PR #8829 from stenzek)
5.0-12078 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες FramebufferManager: Fix invalid readback of EFB D24S8 depth (PR #8827 from stenzek)
5.0-12076 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Android TV: Add Open File and Install WAD (PR #8821 from Ebola16)
5.0-12074 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες VideoCommon/ShaderGenCommon: Convert helper functions over to fmt where applicable (PR #8532 from lioncash)
5.0-12071 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες FramebufferManager: Copy to color format for depth readbacks on GLES (PR #8828 from stenzek)
5.0-12069 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες DSP/Interpreter: simplify opcode table by masking (PR #8831 from Tilka)