5.0-12734 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Android: Use DialogFragment for AlertMessage (PR #8833 from Ebola16)
5.0-12731 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Android: add reverse landscape to screen orientation settings (PR #9139 from nickbeth00)
5.0-12729 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες Android: Use Java 8 Date/Time API. (PR #8954 from Isira-Seneviratne)
5.0-12726 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες Replace geckocodes.org with mirror codes.rc24.xyz (PR #9133 from JosJuice)
5.0-12724 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες Add Metal Gear Solid: The Twin Snakes to NKit warning message (PR #9131 from JosJuice)
5.0-12722 πριν από 2 μήνες Externals: Update MoltenVK to v1.1 (PR #9126 from stenzek)
5.0-12720 πριν από 2 μήνες Vulkan: Use VK_LAYER_KHRONOS_validation for validation (PR #9125 from stenzek)
5.0-12718 πριν από 2 μήνες Socket: Set SO_NOSIGPIPE on macOS (PR #9123 from sepalani)
5.0-12716 πριν από 2 μήνες Core/NetPlay: Fix Wii Remote syncing. (PR #9116 from jordan-woyak)
5.0-12714 πριν από 2 μήνες Translation resources sync with Transifex
5.0-12713 πριν από 2 μήνες Fix controller defaults being empty on fresh run (PR #9120 from JosJuice)
5.0-12711 πριν από 2 μήνες WiimoteEmu: Increase camera FOV to match that of a real Wii remote. (PR #9106 from jordan-woyak)
5.0-12705 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Android: seekbar.setMin requires API level 26 (PR #9112 from Ebola16)
5.0-12703 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Unbreak default keyboard mappings. (PR #9115 from jordan-woyak)
5.0-12701 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Fix convertCompressionLevelZstdValues (PR #9114 from JosJuice)
5.0-12699 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα FramebufferManager: Fix EFB readbacks with MSAA on (PR #9109 from stenzek)
5.0-12697 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα InputCommon: Add hotkey support to input expressions. (PR #8428 from jordan-woyak)
5.0-12685 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Properly fix News Channel loading screen (PR #9108 from Ebola16)
5.0-12683 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Use 1-based disc numbering in InfoWidget (PR #9107 from JosJuice)
5.0-12681 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Add disc image conversion (PR #8902 from JosJuice)