5.0-12117 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Replace some acronyms (PR #8809 from Ebola16)
5.0-12115 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Android: Display disc number instead of company if mulipart disc (PR #8845 from Ebola16)
5.0-12113 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Android: Add recursive game paths to UI (PR #8836 from Ebola16)
5.0-12110 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες DolphinQt: Use QFontMetrics::boundingRect instead of QFontMetrics::width (PR #8857 from JosJuice)
5.0-12108 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Specify the system minizip's include directory (PR #8862 from tokumeiwokiboushimasu)
5.0-12106 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Externals: Update glslang. (PR #8658 from orbea)
5.0-12103 πριν από 2 μήνες DSPSpy usability improvements (PR #8842 from Tilka)
5.0-12099 πριν από 2 μήνες Android: Add option to disallow SD card writes (PR #8854 from Ebola16)
5.0-12097 πριν από 2 μήνες DSP: fix typos and improve docs (PR #8852 from Tilka)
5.0-12094 πριν από 2 μήνες Qt/GameListModel: Use absolutePath for file path column (PR #8847 from Techjar)
5.0-12092 πριν από 2 μήνες Fix build (PR #8848 from JosJuice)
5.0-12088 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Replace usage of std::result_of with std::invoke_result (PR #8841 from Techjar)
5.0-12086 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα DSPSpy: fix register editing using GC pad on Wii (PR #8837 from Tilka)
5.0-12081 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-12080 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Use window instead of surface for ControllerInterface updates (PR #8829 from stenzek)
5.0-12078 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα FramebufferManager: Fix invalid readback of EFB D24S8 depth (PR #8827 from stenzek)
5.0-12076 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Android TV: Add Open File and Install WAD (PR #8821 from Ebola16)
5.0-12074 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες VideoCommon/ShaderGenCommon: Convert helper functions over to fmt where applicable (PR #8532 from lioncash)
5.0-12071 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες FramebufferManager: Copy to color format for depth readbacks on GLES (PR #8828 from stenzek)
5.0-12069 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες DSP/Interpreter: simplify opcode table by masking (PR #8831 from Tilka)