5.0-13848 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες InputCommon: block on DSU servers collectively instead of individually (PR #9558 from iwubcode)
5.0-13846 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Gamelist: Fix 'Open Containing Folder' (PR #9579 from Dentomologist)
5.0-13844 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Tools: Dolphin symbol map ghidra scripts added (PR #9553 from sepalani)
5.0-13842 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Android: Fix recreating main activity (PR #9590 from JosJuice)
5.0-13840 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες EnumFormatter: fix signed/unsigned comparison warnings (PR #9574 from Pokechu22)
5.0-13838 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Fix various build warnings (PR #9567 from Dentomologist)
5.0-13827 πριν από 2 μήνες WASAPI code improvements (PR #8316 from CookiePLMonster)
5.0-13817 πριν από 2 μήνες Translation resources sync with Transifex
5.0-13816 πριν από 2 μήνες Breakpoints: Change icon when disabled (PR #9562 from sepalani)
5.0-13814 πριν από 2 μήνες Android: Don't save settings immediately after switching platform tab (PR #9568 from JosJuice)
5.0-13812 πριν από 2 μήνες Android: Move "skip scanning" logic to MainPresenter (PR #9569 from JosJuice)
5.0-13810 πριν από 2 μήνες Graphics refactoring + add names and descriptions in FIFO analyzer (PR #9497 from Pokechu22)
5.0-13792 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα MMU: Fix IsRAMAddress not working (PR #9533 from sepalani)
5.0-13790 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Common / Core: add raii object that cleans up WSA on destruction in gdb-stub (PR #9559 from iwubcode)
5.0-13786 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα BreakpointWidget: Use QSignalBlocker (PR #9565 from sepalani)
5.0-13784 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα SI/DeviceGBA: Ensure data socket isn't backed up (PR #9550 from endrift)
5.0-13782 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα BreakpointWidget: Fix delete deleting both MBP and BP at address (PR #9564 from sepalani)
5.0-13780 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Watches: Fix Save and Load from strings (PR #9561 from sepalani)
5.0-13778 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Broadcast update before updating additional metadata (PR #9529 from JosJuice)
5.0-13776 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Some JNI cleanup (PR #9555 from JosJuice)