5.0-14124 μια ώρα πρίν DataReport: Amend conditional test for data reports in IsValidMode (PR #9657 from lioncash)
5.0-14122 πριν από 3 μέρες, 4 ώρες VideoCommon: update TextureCache logic for finding oversized XFBs (PR #9694 from iwubcode)
5.0-14120 πριν από 3 μέρες, 5 ώρες Fix out of bounds tex coord behavior; always apply fb_addprev and tex coord wrapping (PR #9651 from Pokechu22)
5.0-14109 πριν από 5 μέρες, 1 ώρα Change BitfieldExtract to use a pointer to the bitfield member (PR #9633 from Pokechu22)
5.0-14107 πριν από 5 μέρες, 10 ώρες Fix FPS counter and Game Window speed % breaking on pause/unpause (PR #9417 from Filoppi)
5.0-14105 πριν από 5 μέρες, 10 ώρες Updater: Add code documentation (PR #9615 from Dentomologist)
5.0-14103 πριν από 5 μέρες, 10 ώρες Remove spurious memory allocations in TextureCacheBase::SerializeTexture and DeserializeTexture (PR #9641 from lynlevenick)
5.0-14101 πριν από 5 μέρες, 11 ώρες UnitTests: Put PowerPC test values in a separate file (PR #9683 from JosJuice)
5.0-14099 πριν από 5 μέρες, 11 ώρες UnitTests: Move some unit tests to where they should be (PR #9684 from JosJuice)
5.0-14097 πριν από 6 μέρες, 3 ώρες Android: Don't set android:debuggable="true" (PR #9692 from JosJuice)
5.0-14095 πριν από 6 μέρες, 16 ώρες Translation resources sync with Transifex
5.0-14094 πριν από 1 εβδομάδα JitArm64: Fix JitRegister::Register call for cstd (PR #9691 from JosJuice)
5.0-14092 πριν από 1 εβδομάδα Implement EFB Peeks for compressed z16 formats (PR #9673 from phire)
5.0-14089 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες IOS: Don't let Kernel initialize WiiRoot if already initialized (PR #9682 from JosJuice)
5.0-14087 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Remove Input Mapping Delay (PR #9685 from JMC47)
5.0-14085 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες DolphinQt: Disable verify button when emulation is running (PR #9679 from JosJuice)
5.0-14083 πριν από 1 εβδομάδα, 4 μέρες Add even more commits to .git-blame-ignore-revs (PR #9680 from Pokechu22)
5.0-14081 πριν από 2 εβδομάδες Fix hotkey suppression crash (PR #9674 from Filoppi)
5.0-14078 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα DolphinQt: fix input profile drop down not resizing (PR #9677 from iwubcode)
5.0-14076 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα DolphinQt/Android: Unify the JIT naming scheme (PR #9672 from JosJuice)