5.0-19951 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες EXI: Remove pointless PauseAndLock functions (PR #11996 from Dentomologist)
5.0-19949 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt/TASInputWindow: Make 'Enable Controller Input' translatable. (PR #12118 from AdmiralCurtiss)
5.0-19947 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Do not try portmapping when using traversal server (PR #12044 from jmlee337)
5.0-19945 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 - Graphics Mod Bloom and HUD Definitions (PR #12113 from Seedonator)
5.0-19943 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Update GameTDB files (PR #12071 from JosJuice)
5.0-19941 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες InputConfig: Update IsControllerControlledByGamepadDevice for Android input overhaul (PR #12083 from JosJuice)
5.0-19939 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Video: implement output resampling (upscaling/downscaling) methods (PR #11999 from Filoppi)
5.0-19933 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt/LogWidget: Restore log window colors. (PR #12116 from AdmiralCurtiss)
5.0-19931 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Add AutoHDR post process shader (PR #12003 from Filoppi)
5.0-19928 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt/AdvancedPane: UI improvements. (PR #12115 from AdmiralCurtiss)
5.0-19924 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt/EnhancementsWidget: Use custom tooltip for Color Correction button. (PR #12114 from AdmiralCurtiss)
5.0-19922 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Move DirectoryInitialization toast to UI thread (PR #12110 from JosJuice)
5.0-19920 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες VideoCommon: asset load time is now stored as a chrono system_clock time (PR #12103 from iwubcode)
5.0-19918 πριν από 3 μήνες, 2 εβδομάδες VideoCommon: Fix std::filesystem::path encoding conversion (PR #12112 from JosJuice)
5.0-19916 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Remove `BUG_BROKEN_FRAGMENT_SHADER_INDEX_DECORATION` (PR #12111 from OatmealDome)
5.0-19914 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Retrieve page table information from the data cache (PR #12107 from MikeIsAStar)
5.0-19912 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες VideoBackends: update SRVDescriptorTable size in DX12 to use pixel sampler constant (PR #12104 from iwubcode)
5.0-19907 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες ControllerInterface/Android: Add null check to AddDevice (PR #12109 from JosJuice)
5.0-19905 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες CMake: use version flags if Git isn't found (PR #12106 from SuperSamus)
5.0-19910 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες NandPaths: Resolve Android tautological comparison warning (PR #12096 from Dentomologist)