5.0-12066 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Migrate video backend setting to the new config system (PR #8792 from leoetlino)
5.0-12064 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες IOS/KD: Implement IOCTL_NWC24_REQUEST_SHUTDOWN (PR #8800 from sepalani)
5.0-12062 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Common / Core: Update StringUtil to allow specifying the base (PR #8826 from iwubcode)
5.0-12060 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες CheckNAND: Delete RFL_DB.dat if empty (PR #8830 from JosJuice)
5.0-12058 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Add /dev/dolphin interface to allow game to read the REAL product code (PR #8771 from Leseratte10)
5.0-12056 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Consistent TODO formatting (PR #8799 from Ebola16)
5.0-12054 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-12053 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Fix freelook description typos (PR #8822 from JosJuice)
5.0-12051 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Externals/licenses: add bzip2 link and update googletest (PR #8818 from Tilka)
5.0-12049 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Remove another usage of QFontMetrics::width (PR #8816 from JosJuice)
5.0-12047 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Config: Migrate SSL options to Onion config (PR #8812 from sepalani)
5.0-12045 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DSP: fix DSPTool build and update register table (PR #8814 from Tilka)
5.0-12040 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες WiiRoot: Fix empty files being created when source is missing (PR #8802 from leoetlino)
5.0-12038 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Core: Add support for booting a save state from command line (PR #8797 from iwubcode)
5.0-12036 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Expand freelook camera with control options (PR #8767 from iwubcode)
5.0-12031 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Externals: Add zstd (PR #8811 from JosJuice)
5.0-12028 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες cmake: add an option to control dependencies vendoring (PR #8806 from delroth)
5.0-12026 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Core/UICommon: Fix EnableScreenSaver preprocessor directive (PR #8810 from Techjar)
5.0-12024 πριν από 3 μήνες InputCommon: Use the Window handle when initializing DirectInput. (PR #8795 from WamWooWam)
5.0-12021 πριν από 3 μήνες GCAdapter: add libusb error logging on reads/writes (PR #8807 from delroth)