5.0-12362 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Remove touchscreen check for rumble (PR #8991 from JosJuice)
5.0-12360 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DiscIO: Fix conversion warning (PR #8990 from JosJuice)
5.0-12358 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες CMake: Add -D_SILENCE_CXX17_CODECVT_HEADER_DEPRECATION_WARNING (PR #8993 from JosJuice)
5.0-12356 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt: Show a warning when launching an NKit disc image (PR #8875 from JosJuice)
5.0-12354 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Curl: For windows cmake builds, build curl with schannel/winssl capability (PR #8984 from r2dliu)
5.0-12352 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες VideoCommon: Don't round the refresh rate (PR #8988 from JosJuice)
5.0-12350 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Set preferMinimalPostProcessing="true" (PR #8989 from JosJuice)
5.0-12348 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες INI updates (PR #8979 from Miksel12)
5.0-12346 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες WiimoteEmu: Mark several getters as const (PR #8982 from lioncash)
5.0-12344 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Fix some GCC warnings (PR #8980 from Tilka)
5.0-12336 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες GameSettings: SafeTextureCacheColorSamples for SEUPEY and SEVPEY (PR #8977 from chungy)
5.0-12334 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες DolphinQt / VideoCommon: Add additional texture dumping options (PR #8793 from iwubcode)
5.0-12332 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες GCMemcard: Change behavior of TitlePresent() to more closely resemble how saves are actually identified. (PR #8903 from AdmiralCurtiss)
5.0-12330 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Fix disc image conversion button not being clear #3 (PR #8974 from Filoppi)
5.0-12328 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Config: Simplify IsSettingSaveable (PR #8971 from JosJuice)
5.0-12326 πριν από 2 μήνες, 4 εβδομάδες Android: Some simple Clang-Tidy suggestions (PR #8972 from Ebola16)
5.0-12324 πριν από 3 μήνες Android: Remove hacks for Wii Remote extension and video backend settings (PR #8965 from JosJuice)
5.0-12322 πριν από 3 μήνες DolphinQt: Show WAD as "WAD" instead of "" in file format column (PR #8964 from JosJuice)
5.0-12320 πριν από 3 μήνες HW/GCPadEmu: Adjust gate radius values to more closely match the real hardware. (PR #8963 from jordan-woyak)
5.0-12318 πριν από 3 μήνες Android: Use correct encoding when converting strings (PR #8905 from JosJuice)