5.0-14074 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα SI/DeviceGBA: Fix SI timings to actually closely match hardware (PR #9552 from endrift)
5.0-14072 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες DolphinQt: Get rid of an extraneous colon in About dialog (PR #9676 from leoetlino)
5.0-14070 πριν από 2 εβδομάδες, 2 μέρες Jit64: Fix UB/infinite loop when compiling division by 0x80000000 (PR #9675 from JosJuice)
5.0-14068 πριν από 2 εβδομάδες, 3 μέρες Jit: Optimize block link queries by using hash tables (PR #9666 from leoetlino)
5.0-14066 πριν από 2 εβδομάδες, 3 μέρες JitArm64: Set flush-to-zero/rounding mode and improve float/double conversion accuracy (PR #9458 from JosJuice)
5.0-14053 πριν από 2 εβδομάδες, 3 μέρες Jits: Fix interpreter fallback handling of discarded registers (PR #9644 from JosJuice)
5.0-14051 πριν από 2 εβδομάδες, 4 μέρες Translation resources sync with Transifex
5.0-14050 πριν από 2 εβδομάδες, 4 μέρες SW: Fix alignedWidth in TextureEncoder (PR #9646 from PatrickFerry)
5.0-14048 πριν από 2 εβδομάδες, 4 μέρες Make it possible to enable auto-updates by default with CMake builds (PR #9649 from leoetlino)
5.0-14046 πριν από 2 εβδομάδες, 4 μέρες Put x86_64 Windows binaries in Binary/x64 for consistency with ARM64 (PR #9650 from leoetlino)
5.0-14044 πριν από 2 εβδομάδες, 4 μέρες cmake: Windows fixes (PR #5624 from Orphis)
5.0-14041 πριν από 2 εβδομάδες, 4 μέρες VideoCommon: Fix scissorOffset, handle negative value correctly (PR #9660 from ezio1900)
5.0-14039 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες IOS/FS: Add a scoped FD class to make it harder to leak FDs (PR #9619 from leoetlino)
5.0-14037 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες Fix IPL crash when launching MIOS-patched games (PR #9663 from leoetlino)
5.0-14034 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες Software: Fix out of bounds accesses in CopyRegion (PR #9321 from Pokechu22)
5.0-14032 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες Software: Invert backface test when viewport is positive (PR #9350 from Pokechu22)
5.0-14030 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα GameINI: Fix file path for RZDK01 INI (PR #9659 from leoetlino)
5.0-14028 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες BlockingLoop/Jit64: Indicate explicit fallthrough where applicable (PR #9658 from lioncash)
5.0-14025 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες Android: Add "Import BootMii NAND Backup" (PR #9653 from JosJuice)
5.0-14023 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες Android: Early changes to adapt for Android 12 (PR #9654 from JosJuice)