5.0-21648 πριν από 1 εβδομάδα, 3 μέρες Add user agent to headers for all RetroAchievements server calls (PR #12580 from LillyJadeKatrin)
5.0-21646 πριν από 1 εβδομάδα, 6 μέρες BreakpointWidget: Add ability to directly edit breakpoints (PR #12780 from TryTwo)
5.0-21639 πριν από 2 εβδομάδες Properly reset Discord presence after game close (PR #12812 from LillyJadeKatrin)
5.0-21637 πριν από 2 εβδομάδες MainWindow, Bugfix: Initialize geometries before calling GetWindowSystemInfo (PR #12794 from TryTwo)
5.0-21635 πριν από 2 εβδομάδες InterfacePane: Add BalloonTips (PR #12315 from Dentomologist)
5.0-21618 πριν από 2 εβδομάδες Branch Watch Tool: Fixes (PR #12797 from mitaclaw)
5.0-21614 πριν από 2 εβδομάδες Android: Clean up ProGuard (PR #12807 from TacoTheDank)
5.0-21612 πριν από 2 εβδομάδες Android: Fix Gradle deprecation (PR #12808 from TacoTheDank)
5.0-21610 πριν από 2 εβδομάδες, 1 μέρα ScmRevGen: Generate Info.plist files containing the current version (PR #12728 from OatmealDome)
5.0-21606 πριν από 2 εβδομάδες, 3 μέρες DolphinTool: support WAD verification (PR #12814 from Tilka)
5.0-21604 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες Interpreter: Fix GT when setting SO of CR (PR #12796 from JosJuice)
5.0-21601 πριν από 2 εβδομάδες, 5 μέρες DiscIO: drop unused Volume::CheckContentIntegrity() overload (PR #12804 from Tilka)
5.0-21599 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες CMake: update required compiler versions for std::bitcast support (PR #12793 from Pokechu22)
5.0-21597 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες PPCAnalyst: Remove unused member isBranchTarget (PR #12795 from JosJuice)
5.0-21595 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες PPCAnalyst: Fix handling of FL_READ_CR_BI (PR #12802 from JosJuice)
5.0-21593 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Add OpenBSD/arm64 support. (PR #12782 from brad0)
5.0-21591 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα RetroAchievements - Default Badges (PR #12778 from LillyJadeKatrin)
5.0-21586 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες Android: Fix crash when no devices have outputs (PR #12792 from JosJuice)
5.0-21584 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες JitArm64: Minor mtfsfix optimization (PR #12722 from JosJuice)
5.0-21582 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες use pkg-config to find libfmt (PR #12768 from guijan)