5.0-12705 πριν από 3 εβδομάδες, 1 μέρα Android: seekbar.setMin requires API level 26 (PR #9112 from Ebola16)
5.0-12703 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες Core: Unbreak default keyboard mappings. (PR #9115 from jordan-woyak)
5.0-12701 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες Android: Fix convertCompressionLevelZstdValues (PR #9114 from JosJuice)
5.0-12699 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες FramebufferManager: Fix EFB readbacks with MSAA on (PR #9109 from stenzek)
5.0-12697 πριν από 3 εβδομάδες, 2 μέρες InputCommon: Add hotkey support to input expressions. (PR #8428 from jordan-woyak)
5.0-12685 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες Properly fix News Channel loading screen (PR #9108 from Ebola16)
5.0-12683 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες DolphinQt: Use 1-based disc numbering in InfoWidget (PR #9107 from JosJuice)
5.0-12681 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες Android: Add disc image conversion (PR #8902 from JosJuice)
5.0-12670 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες Android: Add Wii SYSCONF settings to GUI (PR #9088 from JosJuice)
5.0-12665 πριν από 4 εβδομάδες, 1 μέρα ControllerInterface: Combine evdev devices with the same physical location in addition to unique ID (PR #8840 from Techjar)
5.0-12663 πριν από 4 εβδομάδες, 1 μέρα Core/BTEmu: Change a member variable to a local variable. (PR #9097 from jordan-woyak)
5.0-12660 πριν από 1 μήνας Translation resources sync with Transifex
5.0-12659 πριν από 1 μήνας Add support for built-in input profiles (PR #9070 from Techjar)
5.0-12656 πριν από 1 μήνας Various GameINI updates (PR #9093 from Techjar)
5.0-12631 πριν από 1 μήνας Android: Move OSD out of the way when menu is open (PR #9075 from JosJuice)
5.0-12629 πριν από 1 μήνας Android: Wait for initialization before launching EmulationActivity (PR #9077 from JosJuice)
5.0-12627 πριν από 1 μήνας Adding AmdPowerXpressRequestHighPerformance (PR #9073 from darkain)
5.0-12625 πριν από 1 μήνας Android: Hook up the new config system (PR #8975 from JosJuice)
5.0-12616 πριν από 1 μήνας Core: Run Wiimote::Initialize before HW::Init to avoid crash (PR #9086 from JosJuice)
5.0-12614 πριν από 1 μήνας DolphinQt: Fix the panic alert deadlock, Pause on Focus Loss edition (PR #8819 from JosJuice)