5.0-14050 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες SW: Fix alignedWidth in TextureEncoder (PR #9646 from PatrickFerry)
5.0-14048 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες Make it possible to enable auto-updates by default with CMake builds (PR #9649 from leoetlino)
5.0-14046 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες Put x86_64 Windows binaries in Binary/x64 for consistency with ARM64 (PR #9650 from leoetlino)
5.0-14044 πριν από 2 εβδομάδες, 6 μέρες cmake: Windows fixes (PR #5624 from Orphis)
5.0-14041 πριν από 3 εβδομάδες VideoCommon: Fix scissorOffset, handle negative value correctly (PR #9660 from ezio1900)
5.0-14039 πριν από 3 εβδομάδες IOS/FS: Add a scoped FD class to make it harder to leak FDs (PR #9619 from leoetlino)
5.0-14037 πριν από 3 εβδομάδες Fix IPL crash when launching MIOS-patched games (PR #9663 from leoetlino)
5.0-14034 πριν από 3 εβδομάδες Software: Fix out of bounds accesses in CopyRegion (PR #9321 from Pokechu22)
5.0-14032 πριν από 3 εβδομάδες Software: Invert backface test when viewport is positive (PR #9350 from Pokechu22)
5.0-14030 πριν από 3 εβδομάδες, 3 μέρες GameINI: Fix file path for RZDK01 INI (PR #9659 from leoetlino)
5.0-14028 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες BlockingLoop/Jit64: Indicate explicit fallthrough where applicable (PR #9658 from lioncash)
5.0-14025 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες Android: Add "Import BootMii NAND Backup" (PR #9653 from JosJuice)
5.0-14023 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες Android: Early changes to adapt for Android 12 (PR #9654 from JosJuice)
5.0-14021 πριν από 3 εβδομάδες, 4 μέρες GameINI: Add speed hack for Korean TP (PR #9655 from PPLToast)
5.0-14019 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες Fifo: Run/sync with the GPU on command processor register access (PR #7214 from stenzek)
5.0-14017 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες Fix crash when stopping a game that does not use the BBA when XLink Kai BBA is selected in configuration (PR #9642 from CrunchBite)
5.0-14015 πριν από 3 εβδομάδες, 5 μέρες FifoPlayer: Copy data with memcpy instead of one byte at a time (PR #9645 from leoetlino)
5.0-14013 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες Build: Fix -fno-strict-aliasing on Xcode builds (PR #9634 from skylersaleh)
5.0-14011 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες Fix PCH when building with CMake + Ninja + MSVC on Windows (PR #9647 from leoetlino)
5.0-14009 πριν από 3 εβδομάδες, 6 μέρες Vulkan: Work around AMD exclusive fullscreen bug (21.3+) (PR #9635 from stenzek)