5.0-11380 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες GCMemcard: Remove byteswapping functions and macros (PR #8501 from lioncash)
5.0-11377 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες PPCCache: Make arrays constexpr where applicable (PR #8506 from lioncash)
5.0-11374 πριν από 3 μήνες, 3 εβδομάδες Core: Reset Wiimotes/rumble/memwatcher on emu thread (PR #8518 from stenzek)
5.0-11371 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες DolphinQt: Fix qt.qpa.plugin on MacOS (PR #8435 from firodj)
5.0-11369 πριν από 3 μήνες, 4 εβδομάδες Fix Vulkan and D3D12 video backends crashing on boot (PR #8517 from stenzek)
5.0-11366 πριν από 4 μήνες Fix scrubbing unencrypted Wii disc images (for real this time) (PR #8516 from JosJuice)
5.0-11364 πριν από 4 μήνες VideoCommon/TextureConverterShaderGen: Convert over to fmt (PR #8508 from lioncash)
5.0-11361 πριν από 4 μήνες VideoCommon/FramebufferShaderGen: Minor clean up (PR #8509 from lioncash)
5.0-11354 πριν από 4 μήνες VideoCommon/OpcodeDecoding: Make use of if constexpr (PR #8511 from lioncash)
5.0-11345 πριν από 4 μήνες VideoCommon/BoundingBox: Make interface for querying bounding box data (PR #8513 from lioncash)
5.0-11342 πριν από 4 μήνες VideoCommon/IndexGenerator: Eliminate static state (PR #8512 from lioncash)
5.0-11337 πριν από 4 μήνες Common/Network: Make StringToMacAddress use a string_view (PR #8514 from lioncash)
5.0-11333 πριν από 4 μήνες Update VS projects/solutions to VS2019 (PR #8498 from stenzek)
5.0-11329 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Only reset wiimotes in Wii mode (PR #8504 from stenzek)
5.0-11327 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Always run as X11 app even under Wayland (PR #8357 from KAMiKAZOW)
5.0-11325 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα VideoCommon: Make use of fmt outside of shader generators (PR #8487 from lioncash)
5.0-11323 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Common: Unify logging namespace with Common (PR #8502 from lioncash)
5.0-11321 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα InputCommon: Decouple ButtonManager and Touchscreen from Android (PR #8497 from OatmealDome)
5.0-11319 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Translation resources sync with Transifex
5.0-11318 πριν από 4 μήνες, 1 εβδομάδα Disable full MMU by default and add it to global config GUI (PR #8348 from JosJuice)