5.0-11934 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες SettingsHandler: Don't output null bytes (PR #8704 from JosJuice)
5.0-11932 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Debugger: Add a Network widget (PR #8753 from sepalani)
5.0-11930 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Use touch emulation of IR by default (PR #8729 from JosJuice)
5.0-11928 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Match path type to BundleUtilities when running fixup_bundle (PR #8707 from tellowkrinkle)
5.0-11926 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Don't defer EFB Copies to RAM - PMTTYD Issues (PR #8766 from teconmoon)
5.0-11924 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Qt: Display default Paths (PR #8710 from Ebola16)
5.0-11922 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Split General settings (PR #8709 from Ebola16)
5.0-11919 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες AudioPane: Do not enable DPL II quality slider with HLE audio on init (PR #8719 from CookiePLMonster)
5.0-11917 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Qt/GameList: Use KeyPress instead of KeyRelease (PR #8723 from seanyeh)
5.0-11915 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Respect Core::WantsDeterminism for DNS servers on Linux (PR #8726 from xperia64)
5.0-11913 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Cleanup warnings of -Wmissing-declarations (PR #8696 from howard0su)
5.0-11911 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Qt/Debugger: Refresh on savestate load. (PR #8745 from AdmiralCurtiss)
5.0-11909 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Android: Add Install WAD to menu_game_grid (PR #8748 from Ebola16)
5.0-11906 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες WiimoteEmu: Apply "Tilt" and "Point" rotations separately for proper tilted pointing. (PR #8751 from jordan-woyak)
5.0-11903 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες Externals: Add bzip2 and libLZMA. (PR #8762 from degasus)
5.0-11900 πριν από 4 μήνες, 3 εβδομάδες VolumeVerifier: Show desync warning for dual layer discs too (PR #8764 from JosJuice)
5.0-11898 πριν από 5 μήνες DiscIO: Implement re-encryption of Wii partition data (PR #8591 from JosJuice)
5.0-11893 πριν από 5 μήνες DiscIO: Fix decompressing writing the wrong number of bytes sometimes (PR #8740 from JosJuice)
5.0-11889 πριν από 5 μήνες Jit64: More addx and subfx optimizations (PR #8755 from Sintendo)
5.0-11881 πριν από 5 μήνες Analytics: Report correct quirk for mismatched xf/bp colors (PR #8761 from Sintendo)