5.0-13304 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Only have one settings entrypoint in game properties (PR #9368 from JosJuice)
5.0-13302 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Jit_Integer: Add trivial AndWithMask cases (PR #9364 from MerryMage)
5.0-13300 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα VideoCommon: Fix crash that occurs on loading a fifo log when Free Look is enabled (PR #9362 from iwubcode)
5.0-13298 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Fix GDBStub build and build it by default (PR #9359 from leoetlino)
5.0-13295 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα JitArm64: Fix signed bitwise left shift UB (PR #9346 from Sintendo)
5.0-13292 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Split OSREPORT logging type (PR #9360 from Minty-Meeo)
5.0-13290 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα CMake: Apple Silicon detection (PR #9353 from MaddTheSane)
5.0-13288 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Make Free Look a proper controller, move to separate UI (PR #8867 from iwubcode)
5.0-13272 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Only have one settings entrypoint per activity/dialog (PR #9357 from JosJuice)
5.0-13270 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Correctly save in-game settings changes to disk (PR #9356 from JosJuice)
5.0-13268 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Jit64: Fix FPURegCache::GetRegUtilization (PR #9347 from JosJuice)
5.0-13266 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Analytics: Add rarer OSes to analytics (PR #9345 from MerryMage)
5.0-13264 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες MemoryUtil: Use HW_PHYSMEM64 sysctl in MemPhysical (PR #9344 from MerryMage)
5.0-13262 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Core: Add initial System class (PR #9342 from lioncash)
5.0-13260 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες EXI_Device: Always define EXIDEVICE_ETHTAPSERVER for consistency (PR #9330 from leoetlino)
5.0-13258 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Core: Fix various warnings (PR #9332 from leoetlino)
5.0-13255 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Common: Write PNGs in two steps to allow Unicode target paths. (PR #9339 from AdmiralCurtiss)
5.0-13253 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες GameSettings: Set Safe Texture Cache to Safe for Pitfall: The Lost Ex… (PR #9337 from Avasam)
5.0-13251 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Common/LinearDiskCache: Handle truncated shadercache files. (PR #9340 from AdmiralCurtiss)
5.0-13248 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt: Fix all instances of <gameid> in AdvancedWidget (PR #9338 from iwubcode)