5.0-20732 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες IOS/MIOS: Eliminate global system accessors (PR #12423 from lioncash)
5.0-20730 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες HW/CPU: Remove remaining global system accessors (PR #12424 from lioncash)
5.0-20728 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες WC24PatchEngine: Move IniFile header dependency into the cpp file (PR #12421 from lioncash)
5.0-20725 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες SysConf: std::move fs pointer in constructor (PR #12419 from lioncash)
5.0-20723 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες DolphinQt/Host: Convert inclusion of Fifo.cpp to Fifo.h (PR #12418 from lioncash)
5.0-20721 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες GameListModel: Remove fallthrough in data() (PR #12417 from lioncash)
5.0-20719 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Allow Coil image cache to use more memory (PR #12369 from t895)
5.0-20717 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Common/Crypto: Resolve -Wignored-attributes warnings (PR #12410 from lioncash)
5.0-20714 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες GBAWidget: Use std::span with SetVideoBuffer() (PR #12415 from lioncash)
5.0-20711 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Externals/mbedtls: Disable -Wdocumentation related warnings (PR #12413 from lioncash)
5.0-20709 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες DSPInterpreter: Mark IsProperlySignExtended() as [[maybe_unused]] (PR #12412 from lioncash)
5.0-20707 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες General: Resolve -Wswitch warnings (PR #12408 from lioncash)
5.0-20705 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Software/SWGfx: Default destructor in cpp file (PR #12411 from lioncash)
5.0-20703 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες CPUThreadConfigCallback: Mark static ID as [[maybe_unused]] (PR #12407 from lioncash)
5.0-20701 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες VideoCommon: add additional data types to material asset (PR #12240 from iwubcode)
5.0-20699 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες VideoCommon: add message to XF load assert (PR #12406 from Tilka)
5.0-20697 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες General: Resolve lingering -Wshadow warnings (PR #12405 from lioncash)
5.0-20692 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες CheatSearchWidget: Make use of CPUThreadGuard parameter in UpdateTableRows() (PR #12404 from lioncash)
5.0-20690 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες PPCDebugInterface: Silence trivial -Wmaybe-uninitialized warning (PR #12403 from lioncash)
5.0-20688 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες AchievementManager: Resolve -Wshadow warnings (PR #12402 from lioncash)