5.0-12757 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Qt/QtUtils: Fix accidental recursion in ParallelProgressDialog (PR #9158 from leoetlino)
5.0-12755 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Android: Fix setting read during play with local game layer active (PR #9148 from JosJuice)
5.0-12753 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα DolphinQt: Reset TAS input slider to default on right-click (PR #9155 from JosJuice)
5.0-12751 πριν από 1 μήνας, 1 εβδομάδα Android: Show alert messages as toasts outside of emulation (PR #9156 from JosJuice)
5.0-12749 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Source/Core/DiscIO/WIACompression.cpp: add missing <limits> include (PR #9151 from trofi)
5.0-12747 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android: Remove finish from ConfirmRunnableViewHolder (PR #9144 from JosJuice)
5.0-12745 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες VolumeVerifier: Make high severity "too small" hide low severity "too small" (PR #9105 from JosJuice)
5.0-12742 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android: Correct SliderSetting minimum value behavior on API < 26 (PR #9119 from JosJuice)
5.0-12740 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες DiscIO: Decrease RAM usage during zstd compression (PR #9137 from JosJuice)
5.0-12738 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Show NKitness in file format string (PR #9135 from JosJuice)
5.0-12736 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες AudioStretcher: Keep default parameters. (PR #9145 from jordan-woyak)
5.0-12734 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android: Use DialogFragment for AlertMessage (PR #8833 from Ebola16)
5.0-12731 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android: add reverse landscape to screen orientation settings (PR #9139 from nickbeth00)
5.0-12729 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Android: Use Java 8 Date/Time API. (PR #8954 from Isira-Seneviratne)
5.0-12726 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Replace geckocodes.org with mirror codes.rc24.xyz (PR #9133 from JosJuice)
5.0-12724 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Add Metal Gear Solid: The Twin Snakes to NKit warning message (PR #9131 from JosJuice)
5.0-12722 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Externals: Update MoltenVK to v1.1 (PR #9126 from stenzek)
5.0-12720 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Vulkan: Use VK_LAYER_KHRONOS_validation for validation (PR #9125 from stenzek)
5.0-12718 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Socket: Set SO_NOSIGPIPE on macOS (PR #9123 from sepalani)
5.0-12716 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες Core/NetPlay: Fix Wii Remote syncing. (PR #9116 from jordan-woyak)