5.0-10576 πριν από 3 μήνες, 2 βδομάδες VideoCommon/Statistics: Use std::array for projection values (PR #8207 from lioncash)
5.0-10572 πριν από 3 μήνες, 2 βδομάδες Fix CPU Clock Override checkbox not updating with GameINI (PR #8216 from CookiePLMonster)
5.0-10570 πριν από 3 μήνες, 2 βδομάδες Automatically detach/reattach bluetooth driver in passthrough (PR #8200 from randomstuff)
5.0-10568 πριν από 3 μήνες, 2 βδομάδες Core/HW/WiimoteReal: add missing Linux include (PR #8220 from Shizmob)
5.0-10566 πριν από 3 μήνες, 2 βδομάδες Work around C++20 std::filesystem changes related to u8string (PR #8213 from JosJuice)
5.0-10564 πριν από 3 μήνες, 2 βδομάδες Core/IOS: Use fmt where applicable (PR #8208 from lioncash)
5.0-10562 πριν από 3 μήνες, 2 βδομάδες UpdaterCommon: Hide Updater before Dolphin quits (PR #8214 from spycrab)
5.0-10560 πριν από 3 μήνες, 3 βδομάδες MoltenVK: Update to Vulkan SDK version 1.1.108.0 (PR #8110 from stenzek)
5.0-10558 πριν από 3 μήνες, 3 βδομάδες ActionReplay & GeckoCode reordering support (PR #8212 from spycrab)
5.0-10553 πριν από 3 μήνες, 3 βδομάδες Core/NetPlayServer: Fix empty error messages when adding session (PR #8211 from spycrab)
5.0-10551 πριν από 3 μήνες, 3 βδομάδες Common/HttpRequest: Use CURLOPT_ERRORBUFFER for error messages (PR #8210 from spycrab)
5.0-10549 πριν από 3 μήνες, 3 βδομάδες Fix opening controller config when there is no profile directory (PR #8209 from JosJuice)
5.0-10547 πριν από 3 μήνες, 3 βδομάδες Set texture cache accuracy to safe for Mii Channel (PR #8179 from Pokechu22)
5.0-10545 πριν από 3 μήνες, 3 βδομάδες Disallow changing the backend when running when software renderer is currently selected (PR #8171 from Pokechu22)
5.0-10543 πριν από 3 μήνες, 3 βδομάδες Core/Movie: Use fmt where applicable (PR #8180 from lioncash)
5.0-10540 πριν από 3 μήνες, 3 βδομάδες Common/IniFile: Use std::string_view where applicable (PR #8191 from lioncash)
5.0-10537 πριν από 3 μήνες, 3 βδομάδες Common/MsgHandler: Tidy up interface and namespace code (PR #8194 from lioncash)
5.0-10529 πριν από 3 μήνες, 3 βδομάδες VideoCommon/Statistics: Remove preprocessor macro (PR #8195 from lioncash)
5.0-10523 πριν από 3 μήνες, 3 βδομάδες Replace <experimental/filesystem> includes with <filesystem> (PR #8206 from JosJuice)
5.0-10520 πριν από 3 μήνες, 3 βδομάδες android: simplify config loading code (PR #7927 from weihuoya)