5.0-21216 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα PPCSymbolDB: Move instance to PowerPCManager (PR #12630 from mitaclaw)
5.0-21214 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Cubeb: check correct log level (PR #12643 from Tilka)
5.0-21212 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Add IRPassthrough indicator. (PR #12635 from jordan-woyak)
5.0-21210 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Added locks to achievement runtime calls (PR #12633 from LillyJadeKatrin)
5.0-21208 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα VSProps: Set VcpkgEnabled to false (PR #12637 from CrossVR)
5.0-21206 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Cubeb: change log level from NOTICE to INFO (PR #12638 from Tilka)
5.0-21204 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα CheatsManager/CheatSearchWidget: Avoid Global System Accessor (PR #12604 from mitaclaw)
5.0-21202 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες GameINI: Fix Emergency Mayhem hang on loading (PR #12621 from AGuy27)
5.0-21200 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Memory(View)Widget: Avoid Global System Accessor (PR #12602 from mitaclaw)
5.0-21198 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες DSPJitRegCache: Take DynamicReg instances by reference in FlushRegs() (PR #12600 from lioncash)
5.0-21196 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες BootManager: Avoid Global System Accessor (PR #12608 from mitaclaw)
5.0-21194 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Implement IR passthrough for emulated Wiimotes (PR #12492 from AdmiralCurtiss)
5.0-21188 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες BBA/HLE: Add missing PSH flag (PR #12533 from sepalani)
5.0-21186 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες BranchWatchDialog: Fix GCC Warnings (PR #12610 from mitaclaw)
5.0-21184 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες WiimoteReal: fix typo in WiimoteReal.cpp (PR #12623 from eltociear)
5.0-21182 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες PPCSymbolDB: Eliminate Redundant Member (PR #12615 from mitaclaw)
5.0-21180 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες CMakeLists: Add Clang's Specific WShadow Diagnostics (PR #12625 from mitaclaw)
5.0-21178 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες BranchWatchDialog: Fix Misc. Errata (PR #12622 from mitaclaw)
5.0-21176 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Adjusted achievement progress updates to duration short (PR #12627 from LillyJadeKatrin)
5.0-21174 πριν από 2 μήνες, 3 εβδομάδες Remove the update callback on all events (PR #12618 from LillyJadeKatrin)