3.5-1595 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Patch from Degasus that removes the last of the the GL_TEXTURE_RECTANGLE usages. This is needed to have GLES3 support.
3.5-1594 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Actually push the library file to the correct location.
3.5-1593 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες ExpressionParser: Parse fully qualified control names correctly
3.5-1592 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Removing reading of the emulated Wiimote state in the real Wiimote mode
3.5-1591 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες fix AudioCommon::Mixer Buffer indices
3.5-1590 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Show the OpenGL ES 3 backend video option only on devices that support it.
3.5-1589 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'real-wiimote-fixes'
3.5-1586 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Show JIT cores based on host arch.
3.5-1585 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] MIPS support...lol
3.5-1584 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Disable x64MemTools' backpatching. It isn't available on x86 anyway.
3.5-1583 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Undefine the swaps in Android completely, not just on ARM Android.
3.5-1582 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Derp Squad. Show compressed files in the browse folder dialog. Show in red text and if one clicks on it. Say we don't support compressed file formats.
3.5-1581 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Remove the cmake check for wxWidgets 2.8.9 that somehow got readded to the code before the correct check for wxWidgets 2.9.3/2.9.4. Also clean up the indentation in the CMakeLists.txt file.
3.5-1580 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix a couple of compiler warnings that have cropped up.
3.5-1579 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες On linux check for a new enough system version of miniupnpc. Fall back to building the version in the externals if it is not available.
3.5-1578 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Disable UPnP on Android. (Sorry :()
3.5-1577 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Add UPnP support.
3.5-1576 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Make confirm on stop default enabled.
3.5-1575 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix ICC profiles in some of our PNGs (ic_drawer, Dolphin icon).
3.5-1574 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Disable LPF filtering in new-ax-hle