3.5-2426 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Fix loading of the 'projection hack enabled' gameini setting
3.5-2425 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες ogl: don't PanicAlert on shader compiler warnings
3.5-2424 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [ANDROID] Add two new DriverDetails bugs for Adreno. V45 of the driver has broken shader compilation with UBOs in the shaders, this is most likely fixed with V53 found in the Nexus 5. Add a bug for is...
3.5-2423 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [Android] Use a simpler "startActivity()" call in DolphinEmulator.java. Turns out the other one isn't 4.0 compatible, but actually only 4.1 and up. Also, in this case, we really don't actually care ab...
3.5-2422 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Fix indentation in function PSO_MakeSaveGameValid() in GCMemcard.cpp.
3.5-2421 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Revert "ogl: change the default buffer upload on osx+nvidia"
3.5-2420 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [ARM] Fix the FPR cache to not have to dump registers after every instruction. Add mullwox instruction.
3.5-2419 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [ARM] Fix VSQRT/VCMP/VCMPE/VCMPE0/VCMP0 emitters when using the high 16 double registers.
3.5-2418 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Add WBFS to the file extensions supported by Dolphin on OSX
3.5-2417 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Add * to the characters leading a verbatim line (used in Gecko codes comments)
3.5-2416 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Really fix reading projection hacks from game inis.
3.5-2415 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Fix reading projection hack from game inis in ISOProperties.
3.5-2414 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Set L/R buttons in tas input, instead of just the analog triggers.
3.5-2413 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [ARM] crand/crandc/creqv/crnand/crnor/cror/crorc/crxor/mcrf/mfcr/mtcrf/mtsr/mcrxr/mfsr implementations.
3.5-2412 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [ARM] Renables load instructions with update.
3.5-2411 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [Android] Slightly change the layout of the AboutFragment. Looks more like an actual list view now.
3.5-2410 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [Android] Make the AboutFragment extend the ListFragment, since this is basically what this fragment acts as. Much more descriptive than simply extending Fragment.
3.5-2409 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Fix two wrong opcodes in the x64Emitter. PEXTRW and PINSRW were actually writing PCMPGTB opcodes. Thanks for the help Sintendo.
3.5-2408 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Gameini database update. Fixes issue 6531. Fixes issue 6532.
3.5-2407 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [ARM] Flush the fpr cache between every instruction. Do this until I figure out what is destroying the FPR register states.