3.5-1515 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες ExpressionParser: Support bare words for simple control names
3.5-1514 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες ExpressionParser: Add support for the add operator
3.5-1513 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες InputCommon: Add a new ExpressionParser to replace the old hack language
3.5-1512 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες InputCommon: Split Device stuff out
3.5-1511 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] Open drawer if there isn't anything in the game list, instead of on first run.
3.5-1510 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Warning fix.
3.5-1509 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Revert "fix warning: format '%x' expects argument of type 'unsigned int*', but argument 3 has type 'u8* {aka unsigned char*}'"
3.5-1508 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] Add default Android config file
3.5-1507 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] On first run, open up the navigation drawer so people realize that there is a drawer.
3.5-1506 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] Fix drawing on screen control setting being derpy at times.
3.5-1505 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] 0.6 Release
3.5-1504 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες small index generator optimiztions
3.5-1503 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες fix warning: format '%x' expects argument of type 'unsigned int*', but argument 3 has type 'u8* {aka unsigned char*}'
3.5-1502 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Merge in JP's change to fix audio stuttering with OpenAL.
3.5-1501 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] Add an about screen that shows build revision.
3.5-1500 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'audio_misc'
3.5-1496 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες forgot to add free() to the previous malloc change
3.5-1495 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες replace alloca with malloc to fix windows builds
3.5-1494 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες fix deb-x64 and osx-x64 builds after soundtouch update
3.5-1493 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες update soundtouch to svn revision 173