4.0-1734 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Android: Attach '.debug' to the end of the app's package name, if built in Debug configuration. (PR #414 from sigmabeta)
4.0-1732 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Clarify what FindBrackets does in the DSP assembler (PR #423 from lioncash)
4.0-1730 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Jit: Remove unused members from JitState. (PR #417 from magumagu)
4.0-1728 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Interpreter: correctly support HLE functions. (PR #427 from magumagu)
4.0-1726 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Limit netplay chat messages to 2000 characters. (PR #393 from RachelBryk)
4.0-1724 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Check for errors when reading lines from ini files. (PR #392 from RachelBryk)
4.0-1722 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Redo commit 932945d4808e37ba0ca1a953571187f445e24f41 (PR #426 from shuffle2)
4.0-1720 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες PowerPC: Get rid of the 'cr' field which was obsoleted by the new 'cr_fast' (PR #413 from delroth)
4.0-1718 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Add a Cmake generic build option and remove x86_32 build capabilities. (PR #418 from Sonicadvance1)
4.0-1716 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Memory code cleanup (PR #415 from magumagu)
4.0-1713 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Clean up string managing in regards to video statistics. (PR #416 from lioncash)
4.0-1711 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Use a bool instead of an int to represent the initialized state in IOWin.cpp (PR #408 from lioncash)
4.0-1709 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Fix a struct overflow case in WII_IPC_HLE_Device_hid.cpp (PR #407 from lioncash)
4.0-1707 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Interpreter: use numeric_limits instead of FLT_MAX.
4.0-1706 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Add accurate implementations of frsqrte and fres (PR #390 from magumagu)
4.0-1698 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες DSound: use DSound notifications to produce sound. (PR #256 from magumagu)
4.0-1696 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Fixes build if the build path has spaces in it. (PR #398 from Sonicadvance1)
4.0-1694 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες JIT: Optimized iCache invalidation (PR #396 from kayru)
4.0-1690 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Removes ZeroFrog's "optimized" memcpy and memcmp functions. (PR #370 from Sonicadvance1)
4.0-1688 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες JIT: unify JitAsm for JIT64 and JIT64IL. (PR #309 from magumagu)