3.5-2415 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix reading projection hack from game inis in ISOProperties.
3.5-2414 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Set L/R buttons in tas input, instead of just the analog triggers.
3.5-2413 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] crand/crandc/creqv/crnand/crnor/cror/crorc/crxor/mcrf/mfcr/mtcrf/mtsr/mcrxr/mfsr implementations.
3.5-2412 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Renables load instructions with update.
3.5-2411 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [Android] Slightly change the layout of the AboutFragment. Looks more like an actual list view now.
3.5-2410 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [Android] Make the AboutFragment extend the ListFragment, since this is basically what this fragment acts as. Much more descriptive than simply extending Fragment.
3.5-2409 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix two wrong opcodes in the x64Emitter. PEXTRW and PINSRW were actually writing PCMPGTB opcodes. Thanks for the help Sintendo.
3.5-2408 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Gameini database update. Fixes issue 6531. Fixes issue 6532.
3.5-2407 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Flush the fpr cache between every instruction. Do this until I figure out what is destroying the FPR register states.
3.5-2406 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [GLES3] Enable support for primitive restart.
3.5-2405 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Add dcbt/dcbtst/dcba noops.
3.5-2404 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας VideoCommon: fix ogl lighting bug which happens because of NaN emulation
3.5-2403 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] ps_sel implementation.
3.5-2402 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Remove extraneous BKPT from ps_rsqrte.
3.5-2401 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] ps_rsqrte implementation.
3.5-2400 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] VRSQRTE NEON emitter.
3.5-2399 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] ps_nmadd/ps_nmsub implementations.
3.5-2398 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] rlwnmx implementation.
3.5-2397 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Implement ps_msub. Minor optimizations.
3.5-2396 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Prevent an error message from erroneously displaying when dumping frames in d3d9 or d3d11.