3.5-1492 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες update zlib to v1.2.8
3.5-1491 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] Fix ant build?
3.5-1490 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] Remove SimonVT menudrawer library. Move to Google's support library for their navigation drawer support. Overall cleanup.
3.5-1489 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Revert "Added optimizations to ClassifyFloat/Double functions in Mathutil.cpp and to PPCCache.cpp"
3.5-1488 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες When loading a save state in read only that mismatches the current movie, load the input prior to the save state from the save state's movie, instead of using the current movie's input up to that poin...
3.5-1487 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Save sync gpu setting to dtm header.
3.5-1486 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες fix gcc warning, probably also the logic
3.5-1485 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Revert "Create our OGL context on the same thread in the OpenGL backend. Same issue with Qualcomm not working with threading correctly."
3.5-1484 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] When running OpenGL ES 3 backend, we've got to switch the screen coordinates or bad things happen. Adds a Driver bug that causes swap every single flush. Hard requirement currently to see /a...
3.5-1483 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Remove saturate function define in GLSL since we use clamp everywhere instead. Change the function defines over to just regular defines since Qualcomm can't handle function defines at all it seems.
3.5-1482 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες BPMemory: Assign a more descriptive name to a field in the genmode register.
3.5-1481 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] Qualcomm glGetShaderInfoLog returns a max of 1024 bytes(tested) for the log, and glGetShaderiv with GL_INFO_LOG_LENGTH /always/ returns 0 on compile failure.
3.5-1480 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Whoops, look like the previous commit was also the case with VideoDX9
3.5-1479 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix a char buffer destination size in Render.cpp for VideoDX11.
3.5-1478 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix a free that should have been a delete.
3.5-1477 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Partial revert of 0247b2a97a1d. I'll add a work around for Qualcomm in a bit. Qualcomm shader compiler failing was only due to floating suffixes not whole function defines. Qualcomm video driver devs ...
3.5-1476 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες [Android] Gamepad input. Refactor JNI native functions to all pull from a single class instead of everywhere willy-nilly
3.5-1475 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες buffer fixes found via cppcheck/tetsuo--
3.5-1474 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες don't define clipPos twice
3.5-1473 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'shader-uids-awesome'.