4.0-1781 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες Expand GetBPRegInfo to include the rest of the BP registers. (PR #448 from lioncash)
4.0-1778 πριν από 8 χρόνια, 5 μήνες OGL-StreamBuffer: don't use coherent mapping. (PR #462 from degasus)
4.0-1776 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Stringify ArmCPUDetect.cpp. (PR #455 from lioncash)
4.0-1773 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες [Android] Fix potential crash in Video Settings. (PR #454 from Sonicadvance1)
4.0-1769 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Make MemoryUtil.cpp use the correct x86_64 define. (PR #446 from Sonicadvance1)
4.0-1767 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Gameini updates. (PR #397 from Linktothepast)
4.0-1763 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Android: add multitouch support (PR #412 from SeannyM)
4.0-1761 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες [Android] Fixes a bunch of input bugs. (PR #300 from Sonicadvance1)
4.0-1759 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Remove the min/max functions in CommonFuncs. (PR #334 from lioncash)
4.0-1757 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Make GetBPRegInfo just take two strings as parameters (PR #411 from lioncash)
4.0-1755 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες BS2 emulation: set up a reasonable BAT during startup. (PR #399 from magumagu)
4.0-1753 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Jit load store cleanup (PR #419 from magumagu)
4.0-1750 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Get rid of the temporary buffer in IniFile's Load function. (PR #433 from lioncash)
4.0-1748 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες JIT: make backpatch handle sign-extend from 8 bits correctly. (PR #420 from magumagu)
4.0-1746 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Fix error message when D3D11 HResults fail. (PR #421 from CarlKenner)
4.0-1744 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Make sure netplay player IDs are actually unique. (PR #429 from RachelBryk)
4.0-1742 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες When updating netplay player list, reselect by string instead of index. (PR #403 from RachelBryk)
4.0-1740 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες When reading an ini file, if there is an error, check if it is simply be... (PR #431 from RachelBryk)
4.0-1738 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες msvc C initializers return int...fix EnableXSaveWorkaround when rax doesn't implicitly equal zero. (PR #430 from shuffle2)
4.0-1736 πριν από 8 χρόνια, 6 μήνες Explicitly center the X and Y joystick values. (PR #409 from lioncash)