3.5-2435 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Fix and optimize mtcrf.
3.5-2434 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] MicroOps in the branching instructions.
3.5-2433 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Fix misuse of RBIT in crXXX, meant to use MVN.
3.5-2432 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix missing md5thread.detach()
3.5-2431 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ANDROID] Fix ARM JIT. Is due to Android using softfp instead of hardfp.
3.5-2430 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Enable VMOV to move from double VFP reg to two ARM registers.
3.5-2429 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [InputCommon] Fix a bug in ControllerInterface::UpdateOutput() in ControllerInterface.cpp. The variable ok_count was never incremented, which caused the function to always return false.
3.5-2428 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix an incorrect opcode for an SSE instruction in x64Emitter.cpp. CVTSD2SI should write 0x2D, not 0xF2.
3.5-2427 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Better fix for issue 6614: ISOProperties should store integer settings for PHack booleans. INIFile is stupid, please kill it with fire.
3.5-2426 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix loading of the 'projection hack enabled' gameini setting
3.5-2425 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας ogl: don't PanicAlert on shader compiler warnings
3.5-2424 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ANDROID] Add two new DriverDetails bugs for Adreno. V45 of the driver has broken shader compilation with UBOs in the shaders, this is most likely fixed with V53 found in the Nexus 5. Add a bug for is...
3.5-2423 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [Android] Use a simpler "startActivity()" call in DolphinEmulator.java. Turns out the other one isn't 4.0 compatible, but actually only 4.1 and up. Also, in this case, we really don't actually care ab...
3.5-2422 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix indentation in function PSO_MakeSaveGameValid() in GCMemcard.cpp.
3.5-2421 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Revert "ogl: change the default buffer upload on osx+nvidia"
3.5-2420 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Fix the FPR cache to not have to dump registers after every instruction. Add mullwox instruction.
3.5-2419 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Fix VSQRT/VCMP/VCMPE/VCMPE0/VCMP0 emitters when using the high 16 double registers.
3.5-2418 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Add WBFS to the file extensions supported by Dolphin on OSX
3.5-2417 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Add * to the characters leading a verbatim line (used in Gecko codes comments)
3.5-2416 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Really fix reading projection hacks from game inis.