3.5-1544 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Support clicking on games in the folder browser to add the folder currently in. Mostly for derps that keep trying to run the game from the folder browser.
3.5-1543 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες fix opengl debug build on win32
3.5-1542 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες DInputJoystick: Fix compile
3.5-1541 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες DInputJoystick: Always exclude XInput
3.5-1540 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'expression-parser-barewords'
3.5-1536 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Disable OpenGL ES 3 EGL bit. This is due to drivers complaining(Which they should do) when they don't support GLES3. Qualcomm drivers don't care about it being ES2 or ES3 bit anyway. Intel d...
3.5-1535 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες only provide ES2_compatibility workaround for non gles devices
3.5-1534 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Actually copy Dolphin.ini correctly...
3.5-1533 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Add shortcut to (dis)connect the balance board.
3.5-1532 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Make the navigation drawer not so blindingly dark.
3.5-1531 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Open the navigation drawer by clicking on the button. Woops, didn't realize that gmail did this as well.
3.5-1529 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες provide GL_ARB_ES2_compatibility workaround
3.5-1528 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix last commit, and set the position on mouse down instead of mouse up.
3.5-1527 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Allow dragging the analog sticks with the tas input.
3.5-1526 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'JP-wiimote-savestate-fixes'
3.5-1522 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Core: Fix a typo in the binding of IR Up
3.5-1521 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'expression-parser-fixes'
3.5-1518 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες InputConfigDiag: Use "..." for complicated expressions
3.5-1517 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες InputConfigDiag: Give the input text field a monospace font
3.5-1516 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες InputConfigDiag: Update for the new expression language