3.0-804 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Retain dsp JIT setting when switching to HLE. Fixes issue 5691.
3.0-803 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Removed the patches for Wave Race as they are no longer needed.
3.0-802 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Video_Software: Implement texture preloading
3.0-801 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Bye mamario, you won't be missed
3.0-800 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fix: Readme with correct website link.
3.0-799 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες - Added a new wilcard for importing savegames, which basically shows all saves (gci, gcs and sav). This is set as default (I really got frustrated of having to change the type every single time when m...
3.0-798 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Badaboom. Add in Memory include to CDUtils.cpp
3.0-797 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Test the audio loop with aligned addresses. Fixes the high pitched squeal in Muramasa.
3.0-796 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'Capcom-Music-Loop'
3.0-793 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες i'm still not using a branch to fix the name of a variable
3.0-791 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες fix Snow Leopard compatibility
3.0-790 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Some code cleaning for my last commit. the amount and size of the buffer is now changed to "new hardware" frienly values and will fall back to the right values if hardware does not support them. my ne...
3.0-789 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες FifoPlayer: Copy selected object commands to clipboard when pressing ctrl+c
3.0-788 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες more movie cleanup. Removes the remaining globals that didn't need to be global, rearranges some code to make more sense, and removes some redundant code.
3.0-787 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες misc movie cleanup and fixes
3.0-786 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες keeping padding right is so hard
3.0-785 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Save disc changes to .dtm, and load the full movie header every time it's loaded.
3.0-784 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες Hey, long time no commits :). So to compensate lets bring back some speed to the emulation. change a little the way the vertex are send to the gpu, This first implementation changes dx9 a lot and dx11...
3.0-783 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες re-rearrange movie code so it actually works all of the time
3.0-782 πριν από 7 χρόνια, 4 μήνες small fix for undo load state while not recording