4.0-100 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Change iTLBHack to a bool.
4.0-95 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Added a small disc access delay to fix the missing music in Super Monkey Ball 2.
4.0-94 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [Android] Remove commented out code within EmulationActivity.java. Since the back button handling has a specific purpose, this is no longer needed.
4.0-93 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [Android] Tiny inline documentation cleanup.
4.0-92 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [Android] Fix a situation within the FolderBrowser where the application would crash. listFiles() returns null when either the File object it's called on isn't a directory or if an I/O error happens (...
4.0-91 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες No need to std::move a return value. Thanks Billiard.
4.0-90 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [Core] Fix a memory leak in NetPlayServer.cpp in function OnData().
4.0-89 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Implement CR1 for the intepreter. To be honest I have no idea why this was never done previously, all it is is copying four bits from the FPSCR register to CR1. This fixes issue 2390.
4.0-88 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Quick build fix.
4.0-86 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Fix Imm8 check.
4.0-85 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [ARM] Implement CR1 setting for the few floating point instructions that I have setting the flags. For the rest, drop to interpreter if it sets CR1. At that point it'll spam a panic alert. I don't qui...
4.0-84 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Need to reload from XMM0 in this case.
4.0-83 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Fix linux, attempt 2.
4.0-82 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Fix linux, probably.
4.0-81 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Fix changing wiimotes when starting netplay.
4.0-80 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Save only the registers that need to be saved rather than going through ProtectFunction.
4.0-79 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Fastmem writes for x86-64.
4.0-78 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες 2x banner images!
4.0-77 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Check in 2x versions of Clean*. Thanks, MaJoR1!
4.0-76 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Hack up wx to support @2x images in the toolbar. Oh please let's switch to Qt...