3.5-1697 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Remove a couple files which have apperently never been used for anything.
3.5-1696 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Increase number of save state slots to 10.
3.5-1695 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Change a glClear in the OpenGL renderer to improve performance on Mali chips.
3.5-1694 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Push new ArmEmitter changes from PPSSPP. Mostly Fixes a few VFP/NEON instruction encodings.
3.5-1693 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix hotkeys.
3.5-1692 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες fix c&p error
3.5-1691 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'join-wiimote-scanning-thread'
3.5-1687 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Allow setting dsp on thread via game ini.
3.5-1686 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Add hotkeys to increase/decrease the frame limit.
3.5-1685 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Make hotkeys for togglign IR, AR, efb copies and fog settings configurable.
3.5-1684 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες simplify my last commit
3.5-1683 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες remove printf in shader uid generation
3.5-1682 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Removing the 'Clearing code cache' OSD message in Release builds
3.5-1681 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες fix movie player on linux
3.5-1680 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Some minor cleanup.
3.5-1679 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Changing the Nunchuk stick axis from center to center + 1
3.5-1678 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Adding Nunchuk stick calibration
3.5-1677 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Qualcomm Swap hack isn't needed anymore due to the new StreamBuffer type.
3.5-1676 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Another check for OpenGL ES 3.
3.5-1675 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Good Job Windows. Fixes compiling...