3.5-200 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Fix two signed/unsigned mismatch warnings.
3.5-199 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Set focus on game list after stopping emulation.
3.5-198 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Merge branch 'flat-flags' Fixes issue 5837.
3.5-188 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Gave the "platform" icons a complete white background rather than a slightly-uglier white box. (apparently XPM only supports a 1-bit alpha channel) Centered the icons a bit better too.
3.5-187 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Convert relative paths to absolute when opening containing folder of an iso.
3.5-186 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες PixelShaderGen: Change error strings to be unique so that we can identify unexpected behavior more easily.
3.5-185 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Redundant line of code in VertexShaderManager::Dirty()
3.5-184 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Revert "Very tiny cleanup of ChunkFile.h." int/size_t change without updating the rev# caused crash on Dolphin start
3.5-183 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Merge branch 'linux-wiimote-crash-fix'
3.5-178 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Very tiny cleanup of ChunkFile.h.
3.5-177 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Automatically set focus on game list window.
3.5-176 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Game ini updates for de Blob.
3.5-175 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Retain scroll position after refreshing game list.
3.5-174 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Disable the OpenAL and Pulseaudio audio backends
3.5-173 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες FifoPlayer: Support recording texture preloads
3.5-172 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες VideoCommon: Implement proper RGBA8 texture loading from tmem.
3.5-171 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Video_Software: Implement proper RGBA8 texture loading from tmem.
3.5-170 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Fixed the random static audio that would sometimes occur in DSP HLE and DSP LLE.
3.5-169 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Change theme selection to wxChoice.
3.5-168 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Merge branch 'controller-profiles'