3.5-1847 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Remove some spurious endlines at the end of log messages
3.5-1846 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Hopefully fix buildbot's ant build.
3.5-1845 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Load all of the new settings from the ini when the app is launched.
3.5-1844 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Add most of the Dolphin video/gfx settings to the settings menu.
3.5-1843 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες ogl: explain why pinned memory is disabled for index buffer
3.5-1842 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Gameini database update. Fix Metroid Prime 3: Corruption settings that got deleted by the clean up of revision e5f4586356cc. Fix/clean up various stuff that showed up in the process of searching for o...
3.5-1841 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες ogl: fix the range of glDrawRangeElements
3.5-1840 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες ogl: use texture_2d instead of renderbuffer for realxfb + efb2ram fbo
3.5-1839 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες ogl: remove glBindFragDataLocation
3.5-1838 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Forgot to document the new parameter used in SaveConfigToDolphinIni() in the last change. Fixed that.
3.5-1837 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Turn SaveConfigToDolphinIni() into a static method. Now saving settings to the ini config just uses one call in PrefsFragment.onDestroy().
3.5-1836 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Remove the loading toast messages from the UI. These really don't need to be here since the things they were used for took very, very little time to load.
3.5-1835 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Decouple Dolphin.ini config file saving from GameListActivity. It doesn't make sense to save the config AFTER control is returned from PrefsFragment to GameListActivity, since the main purpo...
3.5-1834 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Simplify saving settings to the ini file. Since the setting names are known, there's no reason to loop through them.
3.5-1833 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Correctly check for AVX support in x64CPUDetect
3.5-1832 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Change the settings menu a little more. Instead of the settings being a single view with settings from all components being displayed, I have broken it into sections. This future-proofs the ...
3.5-1831 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες pixelShaderGen: also execute alpha test for always fail with late z test
3.5-1830 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Gameini database update for Tom Clancy's Splinter Cell, Tom Clancy's Splinter Cell Double Agent, Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory and Super Mario Sunshine (Japanese). Fixes issue 6504. Fixes is...
3.5-1829 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [ARM] If one requests a FPR to not preload but then later ask it to preload. Make sure to preload it at that time. Would have caused issues with having to make sure the non-preloaded regs were always ...
3.5-1828 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Add ps_sum0 and a disabled ps_madd.