3.5-1827 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Disable floating loadstores as they cause problems. Reenable faddsx/fsubsx as it works with loadstores disabled.
3.5-1826 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες ogl: remove glMapBuffer as it isn't in gles
3.5-1825 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Disable faddsx since it causes problems in crazy taxi.
3.5-1824 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Add mullwx, mulhwux and half implemented srawix instructions. Change fsubsx/fmulsx slightly, still broken.
3.5-1823 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Add ASR/ASRS and UMULLS emitters.
3.5-1822 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες NetPlayServer: Remove unused code
3.5-1821 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Add an INI option to not loop FIFO playback and stop emulation when it's done
3.5-1820 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Catch a more specific exception type (UnsatisfiedLinkError) when trying to load the main native Dolphin 'library'. Also made the logging tag more specific.
3.5-1819 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [ARM] JitASM miroops. No functionality change.
3.5-1818 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες NetPlayProto: bump netplay version
3.5-1817 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Increases Gamecube pad polling rate during netplay to normal. Also re-add dualcore setting syncing to netplay, which I had erroneously removed.
3.5-1816 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Make the banners display a little larger. Now they don't look like tiny icons in the game list.
3.5-1815 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Fix Wii games.
3.5-1814 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Change per instruction run counts to u64 on all platforms. JIT64 and JITIL runcount isn't implemented properly(and is disabled) so this doesn't effect them.
3.5-1813 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Add an OSD message to remind the user if Shader Debugging is enabled
3.5-1812 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Prevent duplicate duplicate items from being in the game list at one time.
3.5-1811 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Change the Game List items to be formatted similarly to how the folder browser is. Also ensure the 'no banner' icon scales down to the same size as the other banners.
3.5-1810 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Ensure that required dependencies are actually exported along with everything else when the Android version builds. Without this, the support libs will not export and cause the emulator to c...
3.5-1809 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Simplify if statement conditions for the item click listener in FolderBrowser.java.
3.5-1808 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Shorten FolderBrowserItem's method 'isValidItem()' into 'isValid()' makes more sense and less redundancy in terms of 'item.isValidItem()' -> 'item.isValid()'