3.5-1807 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] FolderBrowserItem objects don't need to store a context.
3.5-1806 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Update translation pot file.
3.5-1805 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες NetWindow: Move "Write memcards" checkbox to be host-only
3.5-1804 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Remove a redundant check in the fifo.
3.5-1803 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες In the EGL backend context interface, don't call eglMakeCurrent. This was only done to pull in some information to the info log. This is necessary since eglMakeCurrent binds the context to the current...
3.5-1802 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Put the shader info log at the end of the shader log file. This fixes issue 6495.
3.5-1801 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες VideoConfigDialog: Rephrase "Hacked Buffer Upload" and its description to something less technical.
3.5-1800 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Prevent stopping emulation before fully booting. This can sometimes cause dolphin to crash.
3.5-1799 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες On CoreParemeter member object creation make sure to set bEnableDebugging, bAutomaticStart, and bBootToPause to default values so they aren't unitialized. This caused a issue in particular on the Andr...
3.5-1798 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Make sure to unallocate the correct memory size in MemArena.
3.5-1797 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Fix a bug where the name would display incorrectly in the game list.
3.5-1796 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix compatibility with the SDL2.0 release.
3.5-1795 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Add some ifdef magic to GLFunctions.cpp to make it not directly dependant on GLESv3.
3.5-1794 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Fall back to using dlsym on ourselves to pull in OpenGL Functions when eglGetProcAddress fails. This fixes an issue on the Chromebook where I was forced to link to libGLESv2 and pull in the ...
3.5-1793 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες D3DBase: Fall back to creating a normal context when debug fails
3.5-1792 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Revert "D3DBase: Don't pass the DEBUG flag when creating a device"
3.5-1791 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix a warning introduced by the recent netplay UI changes
3.5-1790 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες properly clean up PerfQuery on OGL
3.5-1789 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Remove a redundant LinearLayout in one of the layout files.
3.5-1788 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Add a faint divider line between each folder browser item.