3.5-1769 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix invalid C++ code (returning reference to local) - thanks devm33.
3.5-1768 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Main title text for the file browser items are bolded again. Must have removed it accidentally during the previous large refactor.
3.5-1767 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Make the file browser look much more nice and user friendly to use.
3.5-1766 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Add translatable="false" to the names of the string arrays in prefvalues.xml.
3.5-1765 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Integer.toString isn't required in this string declaration. Concatenation handles this.
3.5-1764 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Clean up function SupportsGLES3 in PrefsFragment.java a little bit.
3.5-1763 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Some tiny cleanups in DolphinEmulator.java
3.5-1762 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Simplify asset copying code a little bit in DolphinEmulator.java
3.5-1761 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Clean up the function CopyAsset in DolphinEmulator.java.
3.5-1760 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Change the name of a variable in FolderBrowser.java to better reflect its purpose
3.5-1759 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Multi-language support (or at least the basic foundation of it).
3.5-1758 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Use a HashMap in PrefsFragment.java instead of two CharSequence arrays.
3.5-1757 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Seems like InputConfigFragment.java also had explicit list indexing. Removed it from here too.
3.5-1756 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Remove unnecessary explicit indexing of entries in a List within AboutFragment.java
3.5-1755 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Software Renderer: Show each backend's display name instead of its short name in the config dialog.
3.5-1754 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες ShaderGen: Optimize out most function calls for uid generation.
3.5-1753 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες LightingShaderGen: Use macro magic instead of snprintf. Should fix performance problems.
3.5-1752 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες ShaderGen: Static inline everything.
3.5-1751 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες PixelShaderGen: Optimize shader uid data order.
3.5-1750 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες VertexShaderGen: Optimize shader uid data order.