3.5-118 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Clear up some warnings that crop up from -Wextra
3.5-117 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fix the last few warnings in Dolphin on my system.
3.5-116 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες This line in SWRenderer has been wrong ever since the beginning.
3.5-115 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Disable the warning about va_list being mangled differently now.
3.5-114 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Missed a precision qualifier in a HWRasterizer shader.
3.5-113 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες In memory of calc84.
3.5-112 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες always calls glBindBuffer(0) after disabling vao
3.5-111 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Mismatched new/delete.
3.5-110 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Toggle wiimote status based on the actual status, instead of some dumb checkbox that is almost never even right.
3.5-109 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες revert RasterFont optimization
3.5-108 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fix (dis)connecting wiimotes via hotkey.
3.5-107 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Clean up some messy code issues that have been annoying me.
3.5-106 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Don't show multiple exit confirmation dialogues.
3.5-105 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Fix this annoying warning in ChunkFile.h
3.5-104 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Always use the right user dir on windows.
3.5-103 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες fix byte order in osd rasterfont
3.5-102 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge Fail: Make sure we are using the interface file to get backbuffer dimensions. GL helper function was duplicated.
3.5-80 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες When using the "Keep window on top option" make sure that the effect of that option ends when emulation ends when using render to main.
3.5-79 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Define NvOptimusEnablement to tell the Nvidia driver we need high performance
3.5-78 πριν από 7 χρόνια, 3 μήνες Merge branch 'new-ax-hle'