3.5-1607 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix Device.h placement in VC++
3.5-1606 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Goddamnit. Forgot that Master codes are also abbreviated as (M).
3.5-1605 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Remove Action Replay master codes from game inis that contained them, since they're unnecessary.
3.5-1604 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Uh, that was stupid. Forgot to remove the NOT.
3.5-1603 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες When cmake checks for miniupnpc use the MINIUPNPC_VERSION_1_7_OR_HIGHER variable instead of MINIUPNPC_VERSION_PRE1_7. This should fix issue 6422.
3.5-1602 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Gameini database update, fixes issues 6374, 6375, 6376. Also update Simpson's Hit and Run (gc) and PSO III.
3.5-1601 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Add .dff FIFO logs to the list of valid extensions in FolderBrowser.
3.5-1600 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Use HashSets in FolderBrowser as well, like the last commit for GameListFragment.
3.5-1599 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Simplify GameListFragment.Fill a little bit.
3.5-1598 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Make FolderBrowser.Fill look slightly nicer. Improve readability a bit.
3.5-1597 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Fix a null pointer exception.
3.5-1596 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Enable OpenGL ES 3 by default. Add in a modified GLES3/gl3.h header for supporting it.
3.5-1595 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Patch from Degasus that removes the last of the the GL_TEXTURE_RECTANGLE usages. This is needed to have GLES3 support.
3.5-1594 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Actually push the library file to the correct location.
3.5-1593 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες ExpressionParser: Parse fully qualified control names correctly
3.5-1592 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Removing reading of the emulated Wiimote state in the real Wiimote mode
3.5-1591 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες fix AudioCommon::Mixer Buffer indices
3.5-1590 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Show the OpenGL ES 3 backend video option only on devices that support it.
3.5-1589 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'real-wiimote-fixes'
3.5-1586 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Show JIT cores based on host arch.