5.0-20847 πριν από 2 μήνες Fix sharp bilinear using ceil instead of floor (PR #12434 from Filoppi)
5.0-20845 πριν από 2 μήνες NetKDRequestDevice: Fix sporadic crashes during emulation shutdown (PR #12463 from Dentomologist)
5.0-20842 πριν από 2 μήνες Socket: Fix a nullptr dereference when operations are pending (PR #12462 from sepalani)
5.0-20840 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα VideoCommon/PixelEngine: Passthrough system instance in constructor (PR #12460 from lioncash)
5.0-20836 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core: Use fmt over sprintf in trivial cases (PR #12439 from lioncash)
5.0-20828 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα JitArm64: Fix the "do nothing" cases of ANDI2R and friends (PR #12458 from JosJuice)
5.0-20826 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα VideoCommon/CommandProcessor: Pass system instance through constructor (PR #12454 from lioncash)
5.0-20824 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα VideoCommon: revert max pixel samplers back to 8 for Android (PR #12456 from iwubcode)
5.0-20822 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα VideoCommon/Fifo: Pass system instance through FifoManager constructor (PR #12451 from lioncash)
5.0-20820 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core/HLE/HLE: Remove global system accessors (PR #12442 from lioncash)
5.0-20814 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core/IOS/ES: Remove global system accessor in InitializeEmulationState() (PR #12448 from lioncash)
5.0-20812 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα CheatSearch: Get rid of global system accessors (PR #12450 from lioncash)
5.0-20810 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα UICommon: Remove global system accessor in TriggerSTMPowerEvent() (PR #12449 from lioncash)
5.0-20808 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core/GeckoCode: Remove global system accessors (PR #12445 from lioncash)
5.0-20804 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core/IOS/IOS: Remove global system accessors (PR #12441 from lioncash)
5.0-20797 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core/PatchEngine: Get rid of global system accessors (PR #12446 from lioncash)
5.0-20795 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core/Debugger/PPCDebugInterface: Remove global system accessor (PR #12447 from lioncash)
5.0-20793 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core/Debugger_SymbolMap: Minor interface cleanup (PR #12444 from lioncash)
5.0-20789 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα GameSettings: fix C4 texture tiling in Crash Nitro Kart (PR #12430 from Tilka)
5.0-20787 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core/EXI/EXI_DeviceMemoryCard: Remove global system accessor (PR #12440 from lioncash)