5.0-20890 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Core: Pass System through more of the emulation thread init process. (PR #12482 from AdmiralCurtiss)
5.0-20888 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Core/SystemTimers: Refactor to class, move to System. (PR #12481 from AdmiralCurtiss)
5.0-20886 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Core/CodeTrace: Take address from given instruction in GetInstructionAttributes(). (PR #12480 from AdmiralCurtiss)
5.0-20884 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Core/Boot: Avoid global system accessor when setting disc. (PR #12479 from AdmiralCurtiss)
5.0-20882 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες VideoCommon: allow Android to take advantage of 16 pixel samplers once more (PR #12478 from iwubcode)
5.0-20880 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες DSPHLE/Zelda: fix reverb volume being multiplied by current volume twice (PR #12475 from Tilka)
5.0-20878 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες JitArm64: Don't fall back to interpreter on low DCBZ hack (PR #12470 from JosJuice)
5.0-20876 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες Qt: Handle Overridden Graphics Backend (PR #12455 from PatrickFerry)
5.0-20874 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες Jit: Reload RMEM/MEM_REG on ISI exception (PR #12464 from JosJuice)
5.0-20872 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες BitSet64: Fix iterator incrementation (PR #12473 from Dentomologist)
5.0-20869 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες BitSet: Use direct initialization instead of c-style casts (PR #12474 from Dentomologist)
5.0-20867 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες Fix Logic Inefficiency in Arm64GPRCache::FlushRegisters (PR #12471 from mitaclaw)
5.0-20865 πριν από 2 μήνες PowerPC: Add constants for the two TLB indices (PR #12469 from JosJuice)
5.0-20863 πριν από 2 μήνες Improve DocumentProvider (PR #12461 from blakbin)
5.0-20860 πριν από 2 μήνες Common/StringUtil: Use internal linkage for codepage conversion functions. (PR #12467 from AdmiralCurtiss)
5.0-20858 πριν από 2 μήνες DolphinQt/Mapping: Add "Use Mouse Controlled Pointing" button. (PR #12363 from luc-git)
5.0-20856 πριν από 2 μήνες Input: Improve Controller Interface devices threading (PR #11885 from Filoppi)
5.0-20854 πριν από 2 μήνες Common: Fix encoding handling in GetWin32ErrorString (PR #12466 from JosJuice)
5.0-20852 πριν από 2 μήνες DSPHLE/Zelda: fix use of wrong reverb buffer (PR #12465 from Tilka)
5.0-20849 πριν από 2 μήνες VideoCommon: apply "force 24-bit color" to EFB-to-VRAM copies as well (PR #12452 from Tilka)