5.0-15251 πριν από 2 μήνες RenderBase: Show input count on m_ShowFrameCount (PR #10136 from malleoz)
5.0-15249 πριν από 2 μήνες DriverDetails: Add broken dual source blending bug to MoltenVK on Intel GPUs (PR #9945 from OatmealDome)
5.0-15246 πριν από 2 μήνες HotkeyScheduler: add PlayRecording hotkey support (PR #10124 from malleoz)
5.0-15244 πριν από 2 μήνες QFileDialog: differentiate between recording open/save (PR #10129 from malleoz)
5.0-15242 πριν από 2 μήνες Core: UpdateTitle with total framecount on recording playback (PR #10133 from malleoz)
5.0-15240 πριν από 2 μήνες RenderBase: show total framecount on movie playback (PR #10134 from malleoz)
5.0-15238 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα HotkeyScheduler: Check for certain hotkeys in game list (PR #10122 from malleoz)
5.0-15236 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Android: Remove the EmulationState class (PR #10008 from JosJuice)
5.0-15230 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα DiscIO/DirectoryBlob: Fix swapped DiscContent comparison operators. (PR #10117 from AdmiralCurtiss)
5.0-15228 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα MemoryWidget: Simplify the search logic (PR #10081 from sepalani)
5.0-15226 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα StickWidget: Inscribe stick circle within a square (PR #10116 from malleoz)
5.0-15224 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα JitArm64: Optimize divwx (PR #10057 from JosJuice)
5.0-15217 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα MemoryInterface: Migrate bitfields over to Common::BitField (PR #10080 from lioncash)
5.0-15214 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Common/FileUtil: Strip trailing path separator in ScanDirectoryTree(). (PR #10098 from AdmiralCurtiss)
5.0-15212 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα NetPlayClient: Split out OnData() into smaller functions (PR #10102 from lioncash)
5.0-15209 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Cheats Manager UX improvements. (PR #10104 from AdmiralCurtiss)
5.0-15203 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα DolphinQt: Reduce latency of TAS input's controller input passthrough (PR #10113 from JosJuice)
5.0-15201 πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα Core/DiscIO: Extract disc and partition constants to DiscUtils.h. (PR #10114 from AdmiralCurtiss)
5.0-15199 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Android: Show confirmation dialog for clearing game settings (PR #10109 from JosJuice)
5.0-15197 πριν από 2 μήνες, 2 εβδομάδες Core: Remove s_request_refresh_info (PR #10110 from JosJuice)