3.5-1229 πριν από 8 χρόνια Implement a few more store instructions on ARM
3.5-1228 πριν από 8 χρόνια Fix fastmem on ARM
3.5-1227 πριν από 8 χρόνια Merge in latest changes to ArmEmitter from the PPSSPP crew. Should fix the dumb random crashes I had from IOS icache clearing not initializing a value.
3.5-1226 πριν από 8 χρόνια GOOGLE CODE, STOP BEING CRAP please :(
3.5-1225 πριν από 8 χρόνια Make debug builds use unicode, not multibyte.
3.5-1224 πριν από 8 χρόνια Refactored the SystemTimers to allow for per-UCode timing. Fixes issue 6237.
3.5-1223 πριν από 8 χρόνια ogl: remove GL_TRIANGLE_FAN on utils rendering
3.5-1222 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'primitive_restart'
3.5-1211 πριν από 8 χρόνια ogl: fix single core crash
3.5-1210 πριν από 8 χρόνια DolphinWX: Fail less at explaining what framelimit is doing.
3.5-1209 πριν από 8 χρόνια VertexShaderGen: Fix a small GLSL regression in emboss mapping.
3.5-1208 πριν από 8 χρόνια NetPlay: Updated the "Alert" text. Removed the "?" button as it was useless. Sorted the game lists. Made wider the player list.
3.5-1206 πριν από 8 χρόνια Update iso file cache version.
3.5-1205 πριν από 8 χρόνια Fixed split WBFS file size display. (probably) Fixed issue 6222.
3.5-1204 πριν από 8 χρόνια Track the real wiimote rumble state to drop outgoing rumble reports with no effect. This eliminates constant streams of reports in various games that constantly send audio reports. (Just Dance 2, DKCR...
3.5-1203 πριν από 8 χρόνια ogl: support glsl120
3.5-1202 πριν από 8 χρόνια ogl: one framebuffer per efb2tex texture
3.5-1201 πριν από 8 χρόνια Seriously, someone kill me.
3.5-1200 πριν από 8 χρόνια Kill me now.
3.5-1199 πριν από 8 χρόνια Remove an extraneous comment indicator from DebuggerPanel.cpp in DolphinWX.