3.5-1172 πριν από 8 χρόνια Fix for the hang after close caused by my previews perf queries commit. Sorry for that. fix issue 6205
3.5-1171 πριν από 8 χρόνια OGL: use GLEW_ARB_debug_output in debug builds
3.5-1170 πριν από 8 χρόνια Remove an unused variable in VideoConfig.cpp and SWVideoConfig.cpp
3.5-1169 πριν από 8 χρόνια Forced the exception check when the ARAM DMA transfer is between 32 and 320 blocks in size. Fixes Lost Kingdoms II.
3.5-1168 πριν από 8 χρόνια Add native fullscreen support for OS X.
3.5-1167 πριν από 8 χρόνια Revert "D3D11: Fix glitched polygon edges when MSAA is enabled."
3.5-1166 πριν από 8 χρόνια ups missing file for my last commit sorry
3.5-1165 πριν από 8 χρόνια Adds support for PE performance metrics in the D3D9 backend
3.5-1164 πριν από 8 χρόνια Fix 32bit Linux. GCC's lrotl/lrotr instrinsic functions are 32bit when building for 32bit, we require 64bit at all times, so keep using our own instead.
3.5-1163 πριν από 8 χρόνια D3D11: Fix glitched polygon edges when MSAA is enabled.
3.5-1161 πριν από 8 χρόνια Fix GCC 4.8 compiling. GCC 4.8 now defines _rotl/_rotr/_lrotl/_lrotr.
3.5-1160 πριν από 8 χρόνια Make the GUI show a translated "No audio output" sound backend string.
3.5-1159 πριν από 8 χρόνια Fix ARM building.
3.5-1158 πριν από 8 χρόνια Pull updated translations from Transifex.
3.5-1157 πριν από 8 χρόνια Fix some more strings for translation, and update the catalog.
3.5-1156 πριν από 8 χρόνια Suppress warnings.
3.5-1155 πριν από 8 χρόνια Fix build on OS X
3.5-1154 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'new-ax-hle'
3.5-1124 πριν από 8 χρόνια real buildfix
3.5-1123 πριν από 8 χρόνια Probably a sloppy buildfix.