3.5-268 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'ES_LAUNCH'
3.5-258 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'unix-fastmem'
3.5-256 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix two unsigned/signed mismatch warnings.
3.5-255 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Change audio latency setting to a wxSpinCtrl, fixes layout problem on linux.
3.5-254 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες - Made GenRandomCode's 'size' parameter unsigned. Doesn't make sense to have the capability of being able to be negative.
3.5-253 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Real fix for Linux Wiimote disconnect hanging. Fixes issue 5903.
3.5-252 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix a clear bug in aldlist.cpp.
3.5-251 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Get rid of unused iterators in JitCache.
3.5-250 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες OSX build fix
3.5-249 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Added backwards compatibility with old OpenAL drivers.
3.5-248 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix a gcc initialization order warning.
3.5-247 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Readd the OpenAL option.
3.5-246 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'OpenAL'
3.5-228 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix bug: reuse after free. static should not have been used here.
3.5-227 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Improve an error message.
3.5-226 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix hang on Linux Dolphin close when wiimotes are connected.
3.5-225 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Make IsValidBluetoothName just check for "Nintendo RVL-" rather than having a bunch of hardcoded names.
3.5-224 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες GetTextureBGRA()'s 'width' and 'height' parameters should be unsigned.
3.5-223 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες This changes Linux to control Wiimotes on the interrupt channel. Which in turn allows -TR wiimotes to work in Linux.
3.5-222 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες This removes the Lock Thread to Core option. Please file your complaints appropriately.