3.5-1259 πριν από 8 χρόνια Clang uses __clear_cache instead of __builtin___clear_cache like GCC
3.5-1258 πριν από 8 χρόνια Adjust some files being built or not to fix clang on Android.
3.5-1257 πριν από 8 χρόνια Update libpng to 1.2.50 so it can be built with Clang 3.2
3.5-1256 πριν από 8 χρόνια Tweaked the aram dma exception timing to fix the hang that occurred in Viewtiful Joe.
3.5-1255 πριν από 8 χρόνια Lastly - new license header introduced to main Dolphin project. All done now.
3.5-1254 πριν από 8 χρόνια New license header introduced to all Video based projects.
3.5-1253 πριν από 8 χρόνια New license header introduced for DiscIO, AudioCommon, InputCommon, VideoCommon, and Common projects.
3.5-1252 πριν από 8 χρόνια New license header introduced to the Core project.
3.5-1251 πριν από 8 χρόνια Make dolphin aware of disc revision numbers. Display them under game properties and use them in netplay. Patch by johnwchadwick. Fixed issue 6243.
3.5-1250 πριν από 8 χρόνια Remove all tab/space mismatches from the Core project. For anyone working on a branch that heavily involves the core, I am so sorry.
3.5-1249 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'VBeam-fix'
3.5-1246 πριν από 8 χρόνια Buildfix for the last commit.
3.5-1245 πριν από 8 χρόνια Update the license file text (change SVN to Git) in all projects except Core since I was told a merge was happening soon. So for the sake of the merge going smoothly, I'll fix that when I remove the t...
3.5-1244 πριν από 8 χρόνια Android Related - A tiny simplification/readability change for NativeListView.
3.5-1243 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'Android-trash' since it is no longer quite so trashy.
3.5-1234 πριν από 8 χρόνια Kill off dangling else's in the InputCommon project.
3.5-1233 πριν από 8 χρόνια Really minor LogInfo consistency fix in ActionReplay.cpp.
3.5-1232 πριν από 8 χρόνια Clean up most (99.99%) of the tab/space mismatches in the VideoSoftware project.
3.5-1231 πριν από 8 χρόνια Good job Windows. Stop choosing the same names as I do.
3.5-1230 πριν από 8 χρόνια Extend our OSD class to support callbacks on init, onframe, and shutdown.