3.5-1198 πριν από 8 χρόνια Remove all tab/space mismatches from the DolphinWX project (at least 99%. I promise!)
3.5-1197 πριν από 8 χρόνια Rename the "Disable Dest. Alpha Pass" option to "Disable Destination Alpha" (GUI-only).
3.5-1196 πριν από 8 χρόνια Fix a few typos in the comments/logging in VideoDX9, VideoCommon, and VideoSoftware projects.
3.5-1195 πριν από 8 χρόνια Look for wiimotes when "Continuous Scanning" is enabled even if a device using the MS stack is not found. Fixed issue 6215.
3.5-1194 πριν από 8 χρόνια D3D11: Fix glitched polygon edges when MSAA is enabled (this time without breaking OpenGL)
3.5-1193 πριν από 8 χρόνια Allow enabling memory card writes for netplay clients, instead of just the server.
3.5-1192 πριν από 8 χρόνια Allow disabling memory card writes in netplay.
3.5-1191 πριν από 8 χρόνια Apply re07a91930df0 to the software renderer.
3.5-1190 πριν από 8 χρόνια Bumped up the LLE period to 12600 as it seemed to be a bit more stable.
3.5-1189 πριν από 8 χρόνια Forced an exception check after an interrupt is generated by the DSP. Changed the timing back to 3ms/5ms periods, fixing the slowdown and garbled AX audio. Fixed Accurate VBeam emulation when DSP HLE...
3.5-1188 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'real-wiimote-minor-fixes'
3.5-1181 πριν από 8 χρόνια Quick fix to get Zelda: Wind Waker booting again.
3.5-1180 πριν από 8 χρόνια Made the timing consistent between DSP HLE and DSP LLE. Fixes Lost Kingdoms II in DSP HLE mode.
3.5-1179 πριν από 8 χρόνια Use an enum for efb scale values.
3.5-1178 πριν από 8 χρόνια Adjusted the ARAM DMA transfer size again. Fixes the audio in the Sonic Mega Collection games.
3.5-1177 πριν από 8 χρόνια Someone take my commit rights away.
3.5-1176 πριν από 8 χρόνια Hastily committing untested code without making sure i didn't miss anything first? I would never!
3.5-1175 πριν από 8 χρόνια Round IR scale down to whole number if using 1.5x/2.5x IR, if game ini specifies -1 for EFBScale.
3.5-1174 πριν από 8 χρόνια fix msaa detection
3.5-1173 πριν από 8 χρόνια ogl: remove "Missing Extension" from osd