3.5-1376 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Save settings to file when booting a game.
3.5-1375 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες add new statistics for gpu buffer streaming
3.5-1374 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες also hide hacked buffer option on d3d
3.5-1373 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες disable hacked buffer option for d3d
3.5-1372 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Adding MMU state values to state
3.5-1371 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Use working directory for executions. Fixes issue 6318
3.5-1370 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Edge case where balance board returns corrupt extension type...
3.5-1369 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Make it less stupid to add a folder to the search list. Now just hit the menu button and select 'Add current folder'
3.5-1368 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Adding unit test project to VS solution
3.5-1367 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Buildfix for dsptool.
3.5-1366 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Merge remote-tracking branch 'john-peterson/state4'
3.5-1364 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Set graphics settings while playing a movie in UpdateActiveConfig(), so settings can't be changed for a frame.
3.5-1363 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'wii_bb' Adds Balance Board support.
3.5-1351 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Redo the Settings menu, Can now change the CPU Core, dual core setting, and video backend in the settings"
3.5-1350 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Removing ISO ini presence requirement for reading movie settings
3.5-1349 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Beginning of setting menu, doesn't do anything yet.
3.5-1348 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Add in the Android Studio project files so one can use Android Studio instead of ADT.
3.5-1347 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Copy over the Dolphin shared library to the Android APK build directory so it doesn't need to be manually copied each time.
3.5-1346 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Qualcomm driver has a bug where it returns an invalid length for GL_INFO_LOG_LENGTH with glGetShaderiv. Qualcomm drivers seem to max out at ~512bytes returned from glGetShaderInfoLog so this...
3.5-1345 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Support DFF files in the interface.