3.5-1122 πριν από 8 χρόνια Fix loading of "themes" with non-ascii character names. Fixed issue 6189. Why did GetUserPath return a non-const ref to string..?
3.5-1121 πριν από 8 χρόνια We can use unordered_map without pain now!
3.5-1120 πριν από 8 χρόνια More log elaborating. Final time I'm doing this.
3.5-1119 πριν από 8 χρόνια Update function descriptions in GCPad.cpp and Wiimote.cpp
3.5-1118 πριν από 8 χρόνια Fix CMake warning.
3.5-1117 πριν από 8 χρόνια As requested apply the same changes made by rev 6958822f1957 to the D3D9 backend. handle v-sync changed while the emulation is running. thanks to neobrain for pointing the missing functionality.
3.5-1116 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'osx-libcxx'
3.5-1108 πριν από 8 χρόνια Some more logging typos and clarifications. Missed these in my last commit.
3.5-1107 πριν από 8 χρόνια Disable dual source blend until a valid support test is found
3.5-1106 πριν από 8 χρόνια Fix some typos and correct some capitalizations in the log messages.
3.5-1105 πριν από 8 χρόνια Use a brute force approach to test for Dual source blend support. Sorry for a direct commit to the main branch but i need fast feedback, and i don't want to leave problematic code in the main branch f...
3.5-1104 πριν από 8 χρόνια Add retina display support for Mac.
3.5-1103 πριν από 8 χρόνια Fix Intel Ironlake since it doesn't support version 120 of GLSL. I don't have Ironlake so it is hard to test. Dropping the shaders to version 120 worked here for me, ATI may be giving me some slack th...
3.5-1102 πριν από 8 χρόνια only apply vsync on changes
3.5-1101 πριν από 8 χρόνια Fix some strings for translation and update the pot file to include those strings once again.
3.5-1100 πριν από 8 χρόνια fixes for my last commit
3.5-1099 πριν από 8 χρόνια Implement dual source blending to avoid unneeded alpha pass. this implementation does not work in windows xp (sorry no support for dual source blending there). this should improve speed on older hardw...
3.5-1098 πριν από 8 χρόνια VideoSoftware: Fail less at clamping.
3.5-1097 πριν από 8 χρόνια Recommend Direct3D 11 or OpenGL instead of Direct3D 9.
3.5-1096 πριν από 8 χρόνια Clean up blending code a bit.