3.5-415 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Don't load level 0 twice for 1-level textures in DX11.
3.5-414 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fixed a buffer overflow in the OpenAL buffer.
3.5-413 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες TextureCache: Fix D3D backends crashing when a game uses multiple 1x1-sized LODs.
3.5-412 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες WII_IPC_HLE_Device_FileIO: don't rebuild the filename on every operation.
3.5-411 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Some cleanup of CWII_IPC_HLE_Device_FileIO: The real file was never kept open for longer than a single operation so there was no point in dealing with it in DoState. Saving the real path in the savest...
3.5-410 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Removing destination on rename when source isn't present doesn't make sense. IOCTL_RENAME_FILE still might not be totally correct.
3.5-409 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Change some CNANDContentLoader logic to what was probably intended. Kills some warn logs when opening Dolphin.
3.5-408 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Let's not CreateDir an empty string every time CreateFullPath is used, logging an error every time.
3.5-407 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix a memleak. Probably/maybe improve USBGecko performance.
3.5-406 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Remove the core count from the cpu info OSD message. It was often wrong and not rather important.
3.5-405 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Use omp_get_num_procs to set the number of OpenMP threads rather than our core count detection.
3.5-404 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Bulk send TCP data to the client with the emulated USB Gecko.
3.5-403 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Added the ability to reverse the direction of the force feedback by allowing negative range values.
3.5-402 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Changes/cleanup to TextureCache::Load and other mipmap related code. The significant change is what is now line 520 of TextureCacheBase.cpp: ((std::max(mipWidth, bsw) * std::max(mipHeight, bsh) * bsde...
3.5-401 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Reduce some DI command delays. Fix DKCR hanging with DSP HLE. My other games continue to work.
3.5-400 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Video_Software: Fix ZComploc option breaking stuff.
3.5-399 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Video_Software: Fix the ZFreeze option doing nothing.
3.5-398 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Video_Software: Toggable zfreeze and early_z support for testing.
3.5-397 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix header guard and definitions not being set to 1
3.5-396 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Add the option to turn on only the EGL interface to use desktop OpenGL with it.