3.5-605 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Update translations from transifex. Also add the transifix client configuration directory to gitignore.
3.5-604 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Dolphin needs to be restarted before playing back a wiimote movie, so let's suggest that instead of giving an unhelpful error message.
3.5-603 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix a typo.
3.5-602 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Wow, I'm dumb. Fix mismatched set/get.
3.5-601 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix a potential issue when someone has a CPU core that isn't available on that host set in the INI file, it would just fail out. Now it defaults to interpreter.
3.5-600 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Add a comment about Qualcomm in load stores.
3.5-599 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix a potential memory leak in function DecompressBlobToFile in CompressedBlob.cpp
3.5-598 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Make sure to mask out the FPU rounding mode correctly. Good spot from LionCash.
3.5-597 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες fix debug build
3.5-596 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Clean up PPCSTATE_OFF
3.5-595 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες fix vertexloader without jit
3.5-594 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'vertex-loader-cleanup'
3.5-564 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Add ARM Jit to GUI when built on ARM
3.5-563 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Make the (V)LDR/(V)STR instructions support negative offsets. This fixes a bug where Arm Jit couldn't load the top 33 FPRs. Also makes it so the core can access all GPRs, FPRs, and SPRs in ppcState. T...
3.5-562 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες OK, seriously, buildfix. I shouldn't even have commit access!
3.5-561 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Buildfix for real.
3.5-560 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Buildfix!
3.5-559 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Use standard binary multiple unit symbols for game size display. Use integer math for the calculation as we cannot rely on floats for something as important as game size display!
3.5-558 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Disable SSE2 check in the GUI when building ARM.
3.5-557 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fixed issue 5270. Don't ask me how, I just clean up code and then it works! I think it was int overflow.