3.5-2242 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες ogl: remove obsolete code
3.5-2241 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες ogl: disable revision 737df2a68cd5 for desktop ogl
3.5-2240 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [Android] Change the documentation of the FolderBrowser class. We don't show invalid items anymore.
3.5-2239 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [ARM] lmw implementation.
3.5-2238 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [ARM] Merge load instructions in to one. Also rapid prototype 13 more load instructions. This disables fastmem currently for loads.
3.5-2237 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [ARM] Fix and enable fastmem for 32bit stores.
3.5-2236 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Merge branch 'arm-storemerge'
3.5-2233 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Merge branch 'netplay-stop-fix'
3.5-2229 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Add a check for a shared polarssl library. This checks to see that the system version is new enough, and is compiled with havege support.
3.5-2228 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [Netplay] Read dual core setting before syncing it with clients.
3.5-2227 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες fix android.
3.5-2224 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [Android] Fix the video settings from crashing the app. Was broke in the commit "Removal of my terrible idea" https://code.google.com/p/dolphin-emu/source/detail?r=2897619ddbd3e3aae8427fc503647c65e770...
3.5-2223 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [ARM] Merge a bunch of arithmetic JIT instructions and rapid prototyping of a bunch more.
3.5-2222 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες rename vertex streaming hack tooltip
3.5-2221 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες ogl: reorder driver extensions checks
3.5-2220 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Removal of my terrible idea.
3.5-2219 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες [Android] Fix fastmem and enable.
3.5-2218 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Fix Non-GLES run path in videosoftware for the previous commit.
3.5-2216 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες Fix an accidental duplicate if-statement handling of 0x1007 in WII_IPC_HLE_Device_net.cpp
3.5-2215 πριν από 8 χρόνια, 2 μήνες A few more warnings.