3.5-1481 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Qualcomm glGetShaderInfoLog returns a max of 1024 bytes(tested) for the log, and glGetShaderiv with GL_INFO_LOG_LENGTH /always/ returns 0 on compile failure.
3.5-1480 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Whoops, look like the previous commit was also the case with VideoDX9
3.5-1479 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Fix a char buffer destination size in Render.cpp for VideoDX11.
3.5-1478 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Fix a free that should have been a delete.
3.5-1477 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Partial revert of 0247b2a97a1d. I'll add a work around for Qualcomm in a bit. Qualcomm shader compiler failing was only due to floating suffixes not whole function defines. Qualcomm video driver devs ...
3.5-1476 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Gamepad input. Refactor JNI native functions to all pull from a single class instead of everywhere willy-nilly
3.5-1475 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες buffer fixes found via cppcheck/tetsuo--
3.5-1474 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες don't define clipPos twice
3.5-1473 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'shader-uids-awesome'.
3.5-1415 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Fixes Issue 6353 Remove extract apploader/dol from top level
3.5-1414 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Handle 1 partition only, fixes Issue #6353
3.5-1413 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Revert "Adding Travis CI script"
3.5-1412 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Adding Travis CI script
3.5-1411 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Build fix: Android NDK doesn't support any locale switching.
3.5-1410 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Set the locale per-thread instead of globally when generating shaders. Add cross-compatible versions of newlocale, uselocale and freelocale.
3.5-1409 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Equalising the 32 and 64 bit state compression
3.5-1408 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Build fix
3.5-1407 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Clarifying the OpenAL loop
3.5-1406 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'GLES3'
3.5-1401 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] 0.5 Release.