3.5-174 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Disable the OpenAL and Pulseaudio audio backends
3.5-173 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες FifoPlayer: Support recording texture preloads
3.5-172 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες VideoCommon: Implement proper RGBA8 texture loading from tmem.
3.5-171 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Video_Software: Implement proper RGBA8 texture loading from tmem.
3.5-170 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fixed the random static audio that would sometimes occur in DSP HLE and DSP LLE.
3.5-169 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Change theme selection to wxChoice.
3.5-168 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'controller-profiles'
3.5-163 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Resize the KDE theme's "Open" icon from 24x24px to 22x22px to match the rest of the icons.
3.5-162 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Don't hardcode left-shift to disabe keyboard input on linux. Left-shift can be used for gamepad input now. Fixes issue 4968.
3.5-161 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Display error messages when failing to compress/decompress games. Fixes issue 4681.
3.5-160 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Actually export 0-sized files. Fixes issue 5177.
3.5-159 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix an issue where an iterator would become invalidated in TextureCache::ClearRenderTargets()
3.5-158 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix a currently unused unique_lock function. Thanks to Lioncash.
3.5-157 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix incorrect iterator usage in BreakPoints::Clear
3.5-156 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'master' of https://code.google.com/p/dolphin-emu
3.5-154 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες clean up FifoPlayerDlg::OnBeginSearch a bit
3.5-154 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix reference to deleted object bug. This should fix channels not loading from sysmenu anymore.
3.5-153 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix a potential memleak in FifoPlayerDlg
3.5-152 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Add some TODOs.
3.5-151 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix an assert that had been wrong for ages, apparently.