3.5-1681 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες fix movie player on linux
3.5-1680 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Some minor cleanup.
3.5-1679 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Changing the Nunchuk stick axis from center to center + 1
3.5-1678 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Adding Nunchuk stick calibration
3.5-1677 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Qualcomm Swap hack isn't needed anymore due to the new StreamBuffer type.
3.5-1676 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Another check for OpenGL ES 3.
3.5-1675 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Good Job Windows. Fixes compiling...
3.5-1674 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Didn't mean to disable hacked buffer.
3.5-1673 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Enable the shader cache on GLES3 now that the shaders compile fine on Mali and Adreno.
3.5-1672 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Remove the broken buffers bug on Mali hardware since it isn't needed anymore using the glBufferData route in the StreamBuffer class.
3.5-1671 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Add the new glBufferData stream buffer type to the streambuffer class which is hugely more efficient on Mali drivers.
3.5-1670 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix Android Build.
3.5-1669 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Change from using glDrawElements/glDrawElementsBaseVertex to glDrawRangeElements/glDrawRangeElementsBaseVertex. On Mali, this reduces a internal function usage from 8% to off the charts.
3.5-1668 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Clear patches on shutdown.
3.5-1667 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Revert "[Android] Use equals to compare GL version string instead of contains. This should really be some sort of sscanf check so we can check if version > 3.0 but we'll worry about that when OpenGL E...
3.5-1666 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες [Android] Use equals to compare GL version string instead of contains. This should really be some sort of sscanf check so we can check if version > 3.0 but we'll worry about that when OpenGL ES 4.0 is...
3.5-1665 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix an issue where TextureConverter.cpp was creating a renderbuffer with the wrong format. Also a few minor shader issues where they were using integers in place of floats.
3.5-1664 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix Mali-T604 shader compilation
3.5-1663 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Add in the Mali driver bug so we can call glFlush every flush. It seemingly is quicker calling flush every time instead of every n times.
3.5-1662 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'multi-tas-input'