5.0-12056 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Android: Consistent TODO formatting (PR #8799 from Ebola16)
5.0-12054 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες Translation resources sync with Transifex
5.0-12053 πριν από 1 μήνας, 2 εβδομάδες DolphinQt: Fix freelook description typos (PR #8822 from JosJuice)
5.0-12051 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Externals/licenses: add bzip2 link and update googletest (PR #8818 from Tilka)
5.0-12049 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες DolphinQt: Remove another usage of QFontMetrics::width (PR #8816 from JosJuice)
5.0-12047 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Config: Migrate SSL options to Onion config (PR #8812 from sepalani)
5.0-12045 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες DSP: fix DSPTool build and update register table (PR #8814 from Tilka)
5.0-12040 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες WiiRoot: Fix empty files being created when source is missing (PR #8802 from leoetlino)
5.0-12038 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Core: Add support for booting a save state from command line (PR #8797 from iwubcode)
5.0-12036 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Expand freelook camera with control options (PR #8767 from iwubcode)
5.0-12031 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Externals: Add zstd (PR #8811 from JosJuice)
5.0-12028 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες cmake: add an option to control dependencies vendoring (PR #8806 from delroth)
5.0-12026 πριν από 1 μήνας, 3 εβδομάδες Core/UICommon: Fix EnableScreenSaver preprocessor directive (PR #8810 from Techjar)
5.0-12024 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες InputCommon: Use the Window handle when initializing DirectInput. (PR #8795 from WamWooWam)
5.0-12021 πριν από 1 μήνας, 4 εβδομάδες GCAdapter: add libusb error logging on reads/writes (PR #8807 from delroth)
5.0-12019 πριν από 2 μήνες docs/DSP: fix $prod references (PR #8801 from Tilka)
5.0-12017 πριν από 2 μήνες DiscIO: Implement multithreaded compression (PR #8760 from JosJuice)
5.0-12015 πριν από 2 μήνες Jit: remove warning -Winvalid-offsetof (PR #8687 from howard0su)
5.0-12013 πριν από 2 μήνες DolphinQt: Saving and restoring NetPlay Session Browser dialog's settings. (PR #8744 from cristian64)
5.0-12011 πριν από 2 μήνες Debugger: Add a Thread widget (PR #8686 from sepalani)