5.0-12939 πριν από 4 εβδομάδες, 1 μέρα Android: Minor cleanups (PR #9206 from Ebola16)
5.0-12936 πριν από 4 εβδομάδες, 1 μέρα DolphinQt: Update register view font when Debug Font changes (PR #9196 from Dentomologist)
5.0-12934 πριν από 1 μήνας Re-enable GPU Texture Decoding under MoltenVK (PR #9141 from Techjar)
5.0-12931 πριν από 1 μήνας Source/Core/Common/Config/Config.cpp: add missing <mutex> include (PR #9207 from trofi)
5.0-12929 πριν από 1 μήνας Externals: Update fmt to 7.1.0 (PR #9199 from lioncash)
5.0-12927 πριν από 1 μήνας dolphinqt msbuild: do not moc TASSlider.h (PR #9200 from shuffle2)
5.0-12925 πριν από 1 μήνας Android: Fix initTouchPointer (PR #9201 from Ebola16)
5.0-12923 πριν από 1 μήνας FileUtil: Fix format string (PR #9198 from leoetlino)
5.0-12921 πριν από 1 μήνας PixelShaderGen: Migrate over to fmt (PR #9171 from lioncash)
5.0-12919 πριν από 1 μήνας Common: Migrate logging to fmt (PR #9187 from lioncash)
5.0-12917 πριν από 1 μήνας VideoCommon/FrameDump: Remove code for older versions of avcodec. (PR #9188 from jordan-woyak)
5.0-12915 πριν από 1 μήνας DolphinQt: Add a warning to the MEM1/MEM2 override setting description. (PR #9195 from jordan-woyak)
5.0-12913 πριν από 1 μήνας cmake: Silence warnings. (PR #9071 from orbea)
5.0-12911 πριν από 1 μήνας VideoCommon: enable vulkan in windows solution, update CMake vulkan option to match opengl (PR #9190 from iwubcode)
5.0-12904 πριν από 1 μήνας Explain how to fix "Serial and/or version data is missing" (PR #8782 from Pokechu22)
5.0-12902 πριν από 1 μήνας WiimoteReal: Only duplicate data reports when speaker data is enabled. (PR #9098 from jordan-woyak)
5.0-12900 πριν από 1 μήνας Cmake option to enable/disable vulkan video backend (PR #7395 from mazes-80)
5.0-12898 πριν από 1 μήνας VideoCommon: Get rid of the global g_available_video_backends (PR #9179 from leoetlino)
5.0-12895 πριν από 1 μήνας Android: Show how long ago each savestate was created (PR #9177 from JosJuice)
5.0-12893 πριν από 1 μήνας InputCommon: Migrate logging over to fmt (PR #9184 from lioncash)