3.5-186 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες PixelShaderGen: Change error strings to be unique so that we can identify unexpected behavior more easily.
3.5-185 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Redundant line of code in VertexShaderManager::Dirty()
3.5-184 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Revert "Very tiny cleanup of ChunkFile.h." int/size_t change without updating the rev# caused crash on Dolphin start
3.5-183 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'linux-wiimote-crash-fix'
3.5-178 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Very tiny cleanup of ChunkFile.h.
3.5-177 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Automatically set focus on game list window.
3.5-176 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Game ini updates for de Blob.
3.5-175 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Retain scroll position after refreshing game list.
3.5-174 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Disable the OpenAL and Pulseaudio audio backends
3.5-173 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες FifoPlayer: Support recording texture preloads
3.5-172 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες VideoCommon: Implement proper RGBA8 texture loading from tmem.
3.5-171 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Video_Software: Implement proper RGBA8 texture loading from tmem.
3.5-170 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fixed the random static audio that would sometimes occur in DSP HLE and DSP LLE.
3.5-169 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Change theme selection to wxChoice.
3.5-168 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Merge branch 'controller-profiles'
3.5-163 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Resize the KDE theme's "Open" icon from 24x24px to 22x22px to match the rest of the icons.
3.5-162 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Don't hardcode left-shift to disabe keyboard input on linux. Left-shift can be used for gamepad input now. Fixes issue 4968.
3.5-161 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Display error messages when failing to compress/decompress games. Fixes issue 4681.
3.5-160 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Actually export 0-sized files. Fixes issue 5177.
3.5-159 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix an issue where an iterator would become invalidated in TextureCache::ClearRenderTargets()