3.5-1095 πριν από 8 χρόνια buildfix for my last commit on Mac OSX
3.5-1094 πριν από 8 χρόνια Small Blending logic fix for opengl backend
3.5-1093 πριν από 8 χρόνια Removed some redundant code introduced in the last commit.
3.5-1092 πριν από 8 χρόνια Rounded the loop addresses to the nearest 16bit value in the loop comparison.
3.5-1091 πριν από 8 χρόνια OGL: enable buffersubdata in detection
3.5-1090 πριν από 8 χρόνια Readded the tracking of the FIFO Writes.
3.5-1089 πριν από 8 χρόνια Fix a slight leak in LogManager.
3.5-1088 πριν από 8 χρόνια Fixed issue 6119.
3.5-1087 πριν από 8 χρόνια [DolphinWX] Remove a duplicate conditional in Frame.cpp
3.5-1086 πριν από 8 χρόνια Revert "Don't open/close file for every file operation." as it was crashing PokePark in Windows builds.
3.5-1085 πριν από 8 χρόνια Array overrun fixed in VertexShaderCache for the DX11 plugin.
3.5-1084 πριν από 8 χρόνια Fixed DSPTool build.
3.5-1083 πριν από 8 χρόνια Windows build fix
3.5-1082 πριν από 8 χρόνια Go back to assuming every HID device is a wiimote on Windows. Fixed issue 6117. Unfixed issue 6031.
3.5-1081 πριν από 8 χρόνια VideoSoftware: Improve fog range adjustment by using less magic and more comments.
3.5-1080 πριν από 8 χρόνια revert RasterFont for VideoSoftware
3.5-1079 πριν από 8 χρόνια ogl: fix virtual xfb
3.5-1078 πριν από 8 χρόνια Windows build fix from web interface...
3.5-1077 πριν από 8 χρόνια Adjusted the audio loop criteria, using >= on the Wii and == on GC. This fixes the audio static that occurred in Wii games after hours of play.
3.5-1076 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'Fast-EE'