3.5-401 πριν από 8 χρόνια Reduce some DI command delays. Fix DKCR hanging with DSP HLE. My other games continue to work.
3.5-400 πριν από 8 χρόνια Video_Software: Fix ZComploc option breaking stuff.
3.5-399 πριν από 8 χρόνια Video_Software: Fix the ZFreeze option doing nothing.
3.5-398 πριν από 8 χρόνια Video_Software: Toggable zfreeze and early_z support for testing.
3.5-397 πριν από 8 χρόνια Fix header guard and definitions not being set to 1
3.5-396 πριν από 8 χρόνια Add the option to turn on only the EGL interface to use desktop OpenGL with it.
3.5-395 πριν από 8 χρόνια Change the ugly "no banner" banner to the sexy "X" from the website.
3.5-394 πριν από 8 χρόνια Fix a crash in the FifoPlayer dialog.
3.5-393 πριν από 8 χρόνια Use different reply delays for various DI commands. Fixes issue 5983.
3.5-392 πριν από 8 χρόνια Revert "[bugfix] DX9::TextureCache: Use max_lod instead of min_lod where necessary."
3.5-391 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'mipmap_fixes'.
3.5-383 πριν από 8 χρόνια Fix some potential issues when blending on EFB formats without alpha. Clean up state transition tables.
3.5-382 πριν από 8 χρόνια Disable play and record buttons if an iso was selected, but is later deselected.
3.5-381 πριν από 8 χρόνια Disable start/play recording buttons when no iso is selected.
3.5-380 πριν από 8 χρόνια Only delay DI and fs IPC replies. Fixes issue 5982.
3.5-379 πριν από 8 χρόνια Fix compilation with SDL2. (based on a patch from matthewharveys) Fixes issue 5971.
3.5-378 πριν από 8 χρόνια "Fix" using SDL from externals.
3.5-377 πριν από 8 χρόνια Clean up SDL includes a bit. Maybe fix an SDL2 problem.
3.5-376 πριν από 8 χρόνια Number "unknown" axes in OSX rather than call them all "unk".
3.5-375 πριν από 8 χρόνια Revert "Only delay DI command replies." Fix "Wii Party" again.