3.0-923 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες TextureCacheBase: Fix a potential bug when using custom textures.
3.0-922 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Change copyright year to 2013 in the about dialog.
3.0-921 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες OGL: Make OSD messages fade out properly instead of having them disappear spontaneously.
3.0-920 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Should completely fix game list sorting.
3.0-919 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Fix another sorting bug.
3.0-918 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Fix sorting bug.
3.0-917 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'osx-savegame-fix'
3.0-913 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Revert "support retina display"
3.0-912 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Fix some random warnings.
3.0-911 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Changed to non conflicting overload.
3.0-910 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Function definition was not updated.
3.0-909 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Uninitialized usage.. or so it thought.
3.0-908 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Unused variable.
3.0-907 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Someone changed this to a u32... it's definitely a s32 :)
3.0-906 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες support retina display
3.0-905 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Fixes swprintf_s issues hopefully. Also fixed an include not using correct caps.
3.0-904 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Apply same force to float fix as has already been done for DX11.
3.0-903 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Fixed stupid bool to int conversion warnings.
3.0-902 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Warning free SOIL lib.
3.0-901 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Remove warning about ambigious if/else.