3.5-134 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Added GC Steering Wheel emulation.
3.5-129 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Make sure the null character is not included in the string.
3.5-128 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix the name and description truncation issue in a cleaner way.
3.5-127 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Remove unused progressive scan option from iso properties, and disable audio settings while a game is running.
3.5-126 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix truncated names and descriptions in the game list on linux.
3.5-125 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Move widescreen hack to enhancements tab.
3.5-124 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Save git hash to .dtm header.
3.5-123 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Last warning for me on Linux.
3.5-122 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Improve file search speeds by deleting an unused file.
3.5-121 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Optimized the Dolphin SEO process a bit
3.5-120 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Always count gc controller inputs.
3.5-119 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix 4 warnings on OSX
3.5-118 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Clear up some warnings that crop up from -Wextra
3.5-117 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix the last few warnings in Dolphin on my system.
3.5-116 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες This line in SWRenderer has been wrong ever since the beginning.
3.5-115 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Disable the warning about va_list being mangled differently now.
3.5-114 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Missed a precision qualifier in a HWRasterizer shader.
3.5-113 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες In memory of calc84.
3.5-112 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες always calls glBindBuffer(0) after disabling vao
3.5-111 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Mismatched new/delete.