3.5-1367 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Buildfix for dsptool.
3.5-1366 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Merge remote-tracking branch 'john-peterson/state4'
3.5-1364 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Set graphics settings while playing a movie in UpdateActiveConfig(), so settings can't be changed for a frame.
3.5-1363 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'wii_bb' Adds Balance Board support.
3.5-1351 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Redo the Settings menu, Can now change the CPU Core, dual core setting, and video backend in the settings"
3.5-1350 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Removing ISO ini presence requirement for reading movie settings
3.5-1349 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Beginning of setting menu, doesn't do anything yet.
3.5-1348 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Add in the Android Studio project files so one can use Android Studio instead of ADT.
3.5-1347 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Copy over the Dolphin shared library to the Android APK build directory so it doesn't need to be manually copied each time.
3.5-1346 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Qualcomm driver has a bug where it returns an invalid length for GL_INFO_LOG_LENGTH with glGetShaderiv. Qualcomm drivers seem to max out at ~512bytes returned from glGetShaderInfoLog so this...
3.5-1345 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Support DFF files in the interface.
3.5-1344 πριν από 8 χρόνια Merge branch 'ppd' - per pixel depth
3.5-1341 πριν από 8 χρόνια Gameini database update. Fixes issue 6258, Where's Waldo? The Fantastic Journey missing ingame pointer, and Battleship font. Various small changes.
3.5-1340 πριν από 8 χρόνια Fix the integer compare in our GLSL fmod function
3.5-1339 πριν από 8 χρόνια DSPJIT: the shift value must still be loaded into the correct register
3.5-1338 πριν από 8 χρόνια BPMemory: Fix a small documentation mistake from revision 9365187f8942.
3.5-1337 πριν από 8 χρόνια Forced an external exception check on DI interrupts. Fixes Summoner: A Goddess Reborn.
3.5-1336 πριν από 8 χρόνια fix underflow in IndexGenerator::AddFan
3.5-1335 πριν από 8 χρόνια Use SOUNDTOUCH_INTEGER_SAMPLES only on Android build. Some audio backends (i.e. OpenAL) only support floating-point samples.
3.5-1334 πριν από 8 χρόνια BPMemory: Add register documentation for texture source adress and EFB configuration.