3.5-1196 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Fix a few typos in the comments/logging in VideoDX9, VideoCommon, and VideoSoftware projects.
3.5-1195 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Look for wiimotes when "Continuous Scanning" is enabled even if a device using the MS stack is not found. Fixed issue 6215.
3.5-1194 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες D3D11: Fix glitched polygon edges when MSAA is enabled (this time without breaking OpenGL)
3.5-1193 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Allow enabling memory card writes for netplay clients, instead of just the server.
3.5-1192 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Allow disabling memory card writes in netplay.
3.5-1191 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Apply re07a91930df0 to the software renderer.
3.5-1190 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Bumped up the LLE period to 12600 as it seemed to be a bit more stable.
3.5-1189 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Forced an exception check after an interrupt is generated by the DSP. Changed the timing back to 3ms/5ms periods, fixing the slowdown and garbled AX audio. Fixed Accurate VBeam emulation when DSP HLE...
3.5-1188 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Merge branch 'real-wiimote-minor-fixes'
3.5-1181 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Quick fix to get Zelda: Wind Waker booting again.
3.5-1180 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Made the timing consistent between DSP HLE and DSP LLE. Fixes Lost Kingdoms II in DSP HLE mode.
3.5-1179 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Use an enum for efb scale values.
3.5-1178 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Adjusted the ARAM DMA transfer size again. Fixes the audio in the Sonic Mega Collection games.
3.5-1177 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Someone take my commit rights away.
3.5-1176 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Hastily committing untested code without making sure i didn't miss anything first? I would never!
3.5-1175 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Round IR scale down to whole number if using 1.5x/2.5x IR, if game ini specifies -1 for EFBScale.
3.5-1174 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες fix msaa detection
3.5-1173 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες ogl: remove "Missing Extension" from osd
3.5-1172 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Fix for the hang after close caused by my previews perf queries commit. Sorry for that. fix issue 6205
3.5-1171 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες OGL: use GLEW_ARB_debug_output in debug builds