3.5-145 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες PixelShaderGen: Don't disable depth texture emulation if z writing is disabled (this is what VideoSoftware is doing).
3.5-144 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες DX11: Fix a small mistake.
3.5-143 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες X11: Disable OSD hotkeys when the corresponding option is disabled.
3.5-142 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix clearing of render targets. We were skipping every other one.
3.5-141 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'linux-desktop-file'
3.5-138 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Disable swapping cmp with instructions potentially raising interrupts
3.5-137 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Revert 30dd9c2 e9d00bf db5f4c8 and bff0fae
3.5-136 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fixed the infinite rumble problem caused by r4d6056f14625.
3.5-135 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix some warnings. Changes suggested by nerzhultheking.
3.5-134 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Added GC Steering Wheel emulation.
3.5-129 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Make sure the null character is not included in the string.
3.5-128 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix the name and description truncation issue in a cleaner way.
3.5-127 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Remove unused progressive scan option from iso properties, and disable audio settings while a game is running.
3.5-126 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix truncated names and descriptions in the game list on linux.
3.5-125 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Move widescreen hack to enhancements tab.
3.5-124 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Save git hash to .dtm header.
3.5-123 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Last warning for me on Linux.
3.5-122 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Improve file search speeds by deleting an unused file.
3.5-121 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Optimized the Dolphin SEO process a bit
3.5-120 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Always count gc controller inputs.