3.5-1391 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Fix the GameCube mic dialog header's invalid include guard.
3.5-1390 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Adding stick radius setting
3.5-1389 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Added optimizations to ClassifyFloat/Double functions in Mathutil.cpp and to PPCCache.cpp
3.5-1388 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Changing the Gecko code comparison from metadata to data comparison
3.5-1387 πριν από 7 χρόνια, 10 μήνες Reading shake force from calibration rather than a constant
3.5-1386 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Adding condition to CoreTiming state function
3.5-1385 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Create our OGL context on the same thread in the OpenGL backend. Same issue with Qualcomm not working with threading correctly.
3.5-1384 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Properly open the navigation drawer when pressing menu or back in the game list.
3.5-1383 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] 0.3 Release
3.5-1382 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Drop minimum Android version support to 2.3 since there is a /bunch/ of people asking for it.
3.5-1381 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Disable OpenGL in the settings menu since it doesn't work yet. Change some theme settings so the back button shows up on screen where needed.
3.5-1380 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες [Android] Qualcomm drivers require that the EGL context is created on the same thread that the OpenGL commands are run on. Crappy driver limitation since eglMakeCurrent should work to let it be on a d...
3.5-1379 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Make auto fullscreen resolution the default.
3.5-1378 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες fix auto fullscreen resolution on linux
3.5-1377 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Add auto fullscreen resolution option. Not tested on Linux, let me know if it doesn't work (it probably does).
3.5-1376 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Save settings to file when booting a game.
3.5-1375 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες add new statistics for gpu buffer streaming
3.5-1374 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες also hide hacked buffer option on d3d
3.5-1373 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες disable hacked buffer option for d3d
3.5-1372 πριν από 7 χρόνια, 11 μήνες Adding MMU state values to state