3.5-560 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Buildfix!
3.5-559 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Use standard binary multiple unit symbols for game size display. Use integer math for the calculation as we cannot rely on floats for something as important as game size display!
3.5-558 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Disable SSE2 check in the GUI when building ARM.
3.5-557 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fixed issue 5270. Don't ask me how, I just clean up code and then it works! I think it was int overflow.
3.5-556 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix compiling Dolphin on devices that provide crazy GLES drivers
3.5-555 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'hle-fs-cleanup'
3.5-548 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Don't null-terminate some random std::string.
3.5-547 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch 'windows-unicode'
3.5-518 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Windows: Open wiimotes with the FILE_SHARE_WRITE flag like before.
3.5-517 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix accidental change from libpulse-simple to libpulse
3.5-516 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix ARM build.
3.5-515 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Kill warning.
3.5-514 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Eliminate some baseless restrictions in PointerWrap, mainly vector<string> not working.
3.5-513 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'perfqueries'.
3.5-491 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες also don't cleanup efb copys on efb2ram
3.5-490 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fix Dolphin starting only once then crashing at startup
3.5-489 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Fixes two memory leaks, one is pretty bad for OSX. Yell at pauldachz if this doesn't work. Or... say thanks.
3.5-488 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Added a BluetoothEnumerateInstalledServices call so that the wiimote remembers the pairing.
3.5-487 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Make ARMJit core default CPU core on ARM architecture
3.5-486 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'VideoSoftware-savestates'