3.5-1665 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix an issue where TextureConverter.cpp was creating a renderbuffer with the wrong format. Also a few minor shader issues where they were using integers in place of floats.
3.5-1664 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix Mali-T604 shader compilation
3.5-1663 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Add in the Mali driver bug so we can call glFlush every flush. It seemingly is quicker calling flush every time instead of every n times.
3.5-1662 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'multi-tas-input'
3.5-1658 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Forgot this from the last commit.
3.5-1656 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες FrameTools: Use the correct window handle for resizing the window
3.5-1655 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες fix a small uid awsome bug
3.5-1654 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες OGL/SamplerCache: Treat lod_bias as a signed integer.
3.5-1653 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες implement emulate efb format changes on ogl backend
3.5-1652 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες NetPlay: Sync across whether to save memcards or not
3.5-1651 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες NetPlay: Allow building a server without a game
3.5-1650 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Core: Remove an unused var
3.5-1649 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Implement zcomploc on OpenGL4.2+
3.5-1648 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες InputConfigDiag: Save the configuration when pressing "OK"
3.5-1647 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες InputConfigDiag: Add a simple error status label
3.5-1646 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Add "Q" / "E" as freelook keybindings
3.5-1644 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Drag and drop.
3.5-1643 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες VertexShaderManager: Make ProjectionHack private
3.5-1642 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες wx: Prevent warnings when compiling with recent versions of g++
3.5-1641 πριν από 7 χρόνια, 9 μήνες Merge branch 'possibly-useful-netplay-changes'