3.5-1077 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Adjusted the audio loop criteria, using >= on the Wii and == on GC. This fixes the audio static that occurred in Wii games after hours of play.
3.5-1076 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch 'Fast-EE'
3.5-1071 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες VideoSoftware: Implement fog range adjustment, fixing issue 6147.
3.5-1070 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες implement 4xSSAA for OGL
3.5-1069 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες move ogl-only settings into backend
3.5-1068 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix description of disable fog, and move it to enhancements tab.
3.5-1067 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Mark the Direct3D9 backend deprecated.
3.5-1066 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Prefer D3D11 and OpenGL over D3D9 by default.
3.5-1065 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Switch to using bitfields in the streambuffer class so we can exclude buggy streambuffer types. This disables pinned memory on ATI for GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER because it seems to be buggy. This fixes ...
3.5-1064 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Had this sitting around for a while to fix nogui.
3.5-1063 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες check for overflow vertex indices, fixes issue 6135
3.5-1062 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Gameini database update for Madagascar, Gladius, Mario Kart: Double Dash (intro video now plays), Fire Emblem (Wii), Kirby's Dream Collection Special Edition, King Kong.
3.5-1061 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες more restrict disable of pinned memory, disable ubo for intel/mesa-9.1.1
3.5-1060 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Clean up more space/tab mismatches in AudioCommon, Common, and VideoCommon.
3.5-1059 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Clean up some space/tab mismatches in DiscIO and InputCommon.
3.5-1058 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Missed a few clang compiler flags.
3.5-1057 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Disabled OSX x86 build since we require 10.7 minimum. This takes support back to late 2006 models. Also, Missed CG framework addition.
3.5-1056 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες GLSL: fix msaa egdes
3.5-1055 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Properly set the DMAState flag while ARAM DMA transfers are underway.
3.5-1054 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Short,sweet and fixes issue 5725