3.0-907 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Someone changed this to a u32... it's definitely a s32 :)
3.0-906 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας support retina display
3.0-905 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fixes swprintf_s issues hopefully. Also fixed an include not using correct caps.
3.0-904 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Apply same force to float fix as has already been done for DX11.
3.0-903 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Fixed stupid bool to int conversion warnings.
3.0-902 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Warning free SOIL lib.
3.0-901 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Remove warning about ambigious if/else.
3.0-900 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Implement select audio backend CLI option.
3.0-899 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Added Tools/buildbot-try.sh. See http://code.google.com/p/dolphin-emu/wiki/BuildbotTry for documentation about that feature.
3.0-898 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Fix a memory leak based on Lioncash's patches.
3.0-897 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Add support for recording bongos.
3.0-896 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Merge branch 'rehash-msw-cursor-hide'
3.0-887 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Add a useful comment to DSP.cpp
3.0-886 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες TextureCacheBase: Delete textures completely instead of just invalidating them in ClearRenderTargets. That's what would've been done in the next TCB::Load() call, anyway. Fixes issue 5742.
3.0-885 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Save secondary list sorting.
3.0-884 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες revert changes to banner background color
3.0-883 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Revert "Use the global ::wxSetCursor instead of the local one from our panel object. Should close 3956."
3.0-882 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες Use the global ::wxSetCursor instead of the local one from our panel object. Should close 3956.
3.0-881 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες (CoreAudio) Retain volume value until initialization. Makes volume slider work when game isn't running. Fixes issue 5383.
3.0-880 πριν από 7 χρόνια, 2 μήνες If the HOME environment variable isn't set, fall back on to PWD. Closes 5584.