4.0-82 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix linux, probably.
4.0-81 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fix changing wiimotes when starting netplay.
4.0-80 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Save only the registers that need to be saved rather than going through ProtectFunction.
4.0-79 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Fastmem writes for x86-64.
4.0-78 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας 2x banner images!
4.0-77 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Check in 2x versions of Clean*. Thanks, MaJoR1!
4.0-76 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Hack up wx to support @2x images in the toolbar. Oh please let's switch to Qt...
4.0-75 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] fresx/fnmaddsx/fselx/frsqrtex/fnmaddx implementations.
4.0-74 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Comment out wx change to set WS_POPUP.
4.0-73 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] psq_lx/psq_lux/psq_stx/psq_stux implementations. Four more instructions that JIT64 doesn't have.
4.0-72 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [Android] The issue with the dynamic UBO access on Adreno platforms was fixed with v41 of the video drivers. v41 and above of the video drivers fix the spiky polygon problems that are noticed ingames....
4.0-71 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] ps_cmpu0/ps_cmpu1/ps_cmpo0/ps_cmpo1 implementations.
4.0-70 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] ps_res implementation.
4.0-69 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] ps_div implementation.
4.0-68 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] fctiwx implementation.
4.0-67 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Implement subfic with optimizations stolen from JIT64.
4.0-66 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Fix fastmem...
4.0-65 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Have both fastmem and non-fastmem paths for floating point loadstores because fastmem is completely broken garbage on Android at this point in time.
4.0-64 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας Screw you comex, this doesn't even make any damn sense.
4.0-63 πριν από 8 χρόνια, 1 μήνας [ARM] Change all floating point loadstores to fastmem implementations except lfs since all floating point accesses tend to be to RAM space. lfs tends to get used to write quickly to the gatherpipe and...