3.5-1507 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] On first run, open up the navigation drawer so people realize that there is a drawer.
3.5-1506 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Fix drawing on screen control setting being derpy at times.
3.5-1505 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] 0.6 Release
3.5-1504 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες small index generator optimiztions
3.5-1503 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες fix warning: format '%x' expects argument of type 'unsigned int*', but argument 3 has type 'u8* {aka unsigned char*}'
3.5-1502 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Merge in JP's change to fix audio stuttering with OpenAL.
3.5-1501 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Add an about screen that shows build revision.
3.5-1500 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Merge branch 'audio_misc'
3.5-1496 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες forgot to add free() to the previous malloc change
3.5-1495 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες replace alloca with malloc to fix windows builds
3.5-1494 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες fix deb-x64 and osx-x64 builds after soundtouch update
3.5-1493 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες update soundtouch to svn revision 173
3.5-1492 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες update zlib to v1.2.8
3.5-1491 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Fix ant build?
3.5-1490 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες [Android] Remove SimonVT menudrawer library. Move to Google's support library for their navigation drawer support. Overall cleanup.
3.5-1489 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Revert "Added optimizations to ClassifyFloat/Double functions in Mathutil.cpp and to PPCCache.cpp"
3.5-1488 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες When loading a save state in read only that mismatches the current movie, load the input prior to the save state from the save state's movie, instead of using the current movie's input up to that poin...
3.5-1487 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Save sync gpu setting to dtm header.
3.5-1486 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες fix gcc warning, probably also the logic
3.5-1485 πριν από 7 χρόνια, 5 μήνες Revert "Create our OGL context on the same thread in the OpenGL backend. Same issue with Qualcomm not working with threading correctly."