3.5-2342 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Make Bochs_disasm not depend on Common.
3.5-2340 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Removes extraneous fpr.Flush
3.5-2339 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Fixes ps_madd implementation.
3.5-2338 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Fixes the ps_merge00 and ps_merge10 implementations. They both had the potential to overwrite the source registers in the moves.
3.5-2337 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Fixes orcx implementation.
3.5-2336 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Disables loadstores with update because they are broken.
3.5-2335 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [ARM] lfsx implementation.
3.5-2334 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [ARM] Disable lmw when fastmem is disabled.
3.5-2333 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix building with polarssl from the externals.
3.5-2332 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Use the POLARSSL_LIBRARY variable to set the link library. This fixes a possible linkage issue when multiple versions of the library are around.
3.5-2331 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Replace the one use of CompileTimeAssert with static_assert (already used elsewhere).
3.5-2330 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Merge branch '6584'
3.5-2323 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix "modifier" button functionality et al.
3.5-2322 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες VideoCommon: use memcmp to compare shader uid
3.5-2321 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες ogl: change the default buffer upload on osx+nvidia
3.5-2320 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Remove a bunch of old HLE junk
3.5-2319 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες Fix ES_DECRYPT.
3.5-2318 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Android uppercases the name of the tabs in the settings by default. So we don't have to call ".toUpperCase" in the string returns in getPageTitle().
3.5-2317 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Kick the targetSdkVersion in the AndroidManifest XML file to 18. Since this app basically works on 4.x.x, we don't need to make compatibility modes kick in for anything above 4.0.0.
3.5-2316 πριν από 7 χρόνια, 8 μήνες [Android] Give the exceptions in compareTo implementations in GameListItem and FolderBrowserItem some messages. If the exceptions ever actually get thrown, at least you're given a reason as to why the...