3.5-2334 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Disable lmw when fastmem is disabled.
3.5-2333 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix building with polarssl from the externals.
3.5-2332 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Use the POLARSSL_LIBRARY variable to set the link library. This fixes a possible linkage issue when multiple versions of the library are around.
3.5-2331 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Replace the one use of CompileTimeAssert with static_assert (already used elsewhere).
3.5-2330 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Merge branch '6584'
3.5-2323 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix "modifier" button functionality et al.
3.5-2322 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες VideoCommon: use memcmp to compare shader uid
3.5-2321 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες ogl: change the default buffer upload on osx+nvidia
3.5-2320 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Remove a bunch of old HLE junk
3.5-2319 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix ES_DECRYPT.
3.5-2318 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Android uppercases the name of the tabs in the settings by default. So we don't have to call ".toUpperCase" in the string returns in getPageTitle().
3.5-2317 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Kick the targetSdkVersion in the AndroidManifest XML file to 18. Since this app basically works on 4.x.x, we don't need to make compatibility modes kick in for anything above 4.0.0.
3.5-2316 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Give the exceptions in compareTo implementations in GameListItem and FolderBrowserItem some messages. If the exceptions ever actually get thrown, at least you're given a reason as to why the...
3.5-2315 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες On windows, ignore WM_QUERYENDSESSION and close upon WM_ENDSESSION.
3.5-2314 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Revert "Leak an object when quitting Dolphin to try and fix issue 6546"
3.5-2313 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix SDIO HLE writing garbage to memory.
3.5-2312 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Fix a bug where the video backend would not load correctly.
3.5-2311 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Remove the REQUIRED option from the cmake pkg-config check for GLEW so that cmake doesn't fail if a shared library is not found, and falls back to the version in the externals.
3.5-2310 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες ogl: also restore logic op for util shaders
3.5-2309 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Move the CFrame::ClosePages call from ~CFrame to CFrame::OnClose