3.5-2442 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Stop dolphin from loading help.png
3.5-2441 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix copying Sys/Wii to User/Wii on startup.
3.5-2440 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix stack misalignment issues.
3.5-2439 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες if a memcard is set to read only, fail more gracefully by reporting when writes to the file fail instead of saying that the file does not exist.
3.5-2438 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Turns out CVTSD2SI in x64Emitter.cpp should actually use 64 bits instead of 32. Thanks for pointing that out hk.konpie.
3.5-2437 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [Android] Make the FolderBrowser extend a ListFragment instead of a regular fragment. Lets us get rid of the need for an AdapterView.OnItemClickListener when handling list item clicks. Simplifies the ...
3.5-2437 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix stack misalignment issues.
3.5-2436 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Reenable flush per instruction with FPR cache. Something is still very wrong.
3.5-2435 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Fix and optimize mtcrf.
3.5-2434 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] MicroOps in the branching instructions.
3.5-2433 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Fix misuse of RBIT in crXXX, meant to use MVN.
3.5-2432 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix missing md5thread.detach()
3.5-2431 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ANDROID] Fix ARM JIT. Is due to Android using softfp instead of hardfp.
3.5-2430 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ARM] Enable VMOV to move from double VFP reg to two ARM registers.
3.5-2429 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [InputCommon] Fix a bug in ControllerInterface::UpdateOutput() in ControllerInterface.cpp. The variable ok_count was never incremented, which caused the function to always return false.
3.5-2428 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix an incorrect opcode for an SSE instruction in x64Emitter.cpp. CVTSD2SI should write 0x2D, not 0xF2.
3.5-2427 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Better fix for issue 6614: ISOProperties should store integer settings for PHack booleans. INIFile is stupid, please kill it with fire.
3.5-2426 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες Fix loading of the 'projection hack enabled' gameini setting
3.5-2425 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες ogl: don't PanicAlert on shader compiler warnings
3.5-2424 πριν από 7 χρόνια, 7 μήνες [ANDROID] Add two new DriverDetails bugs for Adreno. V45 of the driver has broken shader compilation with UBOs in the shaders, this is most likely fixed with V53 found in the Nexus 5. Add a bug for is...