3.5-1383 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] 0.3 Release
3.5-1382 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Drop minimum Android version support to 2.3 since there is a /bunch/ of people asking for it.
3.5-1381 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Disable OpenGL in the settings menu since it doesn't work yet. Change some theme settings so the back button shows up on screen where needed.
3.5-1380 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Qualcomm drivers require that the EGL context is created on the same thread that the OpenGL commands are run on. Crappy driver limitation since eglMakeCurrent should work to let it be on a d...
3.5-1379 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Make auto fullscreen resolution the default.
3.5-1378 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας fix auto fullscreen resolution on linux
3.5-1377 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Add auto fullscreen resolution option. Not tested on Linux, let me know if it doesn't work (it probably does).
3.5-1376 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Save settings to file when booting a game.
3.5-1375 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας add new statistics for gpu buffer streaming
3.5-1374 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας also hide hacked buffer option on d3d
3.5-1373 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας disable hacked buffer option for d3d
3.5-1372 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Adding MMU state values to state
3.5-1371 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Use working directory for executions. Fixes issue 6318
3.5-1370 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Edge case where balance board returns corrupt extension type...
3.5-1369 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας [Android] Make it less stupid to add a folder to the search list. Now just hit the menu button and select 'Add current folder'
3.5-1368 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Adding unit test project to VS solution
3.5-1367 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Buildfix for dsptool.
3.5-1366 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Merge remote-tracking branch 'john-peterson/state4'
3.5-1364 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Set graphics settings while playing a movie in UpdateActiveConfig(), so settings can't be changed for a frame.
3.5-1363 πριν από 7 χρόνια, 1 μήνας Merge branch 'wii_bb' Adds Balance Board support.