3.5-2274 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Make JITDISABLE not defeat grep.
3.5-2273 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Allow input display to work with netplay even when not recording.
3.5-2272 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Re-added the HLE code that creates the cdb.vff file on first launch of the Wii sysmenu.
3.5-2271 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Merge branch 'comex-wiimote-fixes'
3.5-2263 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Gameini database update. Fixes issue 6580.
3.5-2262 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Revert "Revert "[NetPlay] Make the Memory Card A/B setting sync across netplay.""
3.5-2259 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix an incorrect sizeof in a memset in GDBStub.cpp
3.5-2258 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Change a check for an empty path from !path.equals("") to !path.isEmpty() in GameListItem.
3.5-2257 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Remove the compareTo implementation from SideMenuItem. We don't perform any operations that require it.
3.5-2256 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Simplify the JP settings labels.
3.5-2255 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Display the name of the control that is being bound in the input settings. Makes the binding description more informative.
3.5-2254 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Correct a typo for the load state menu root in the menu overlay XML. Should be "loadStateRoot", not "loadtateRoot"
3.5-2253 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Remove unused strings from the resource XML files.
3.5-2252 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [Android] Change the exception logging in NativeLibrary to be an error instead of a warning.
3.5-2251 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Revert "[NetPlay] Make the Memory Card A/B setting sync across netplay."
3.5-2250 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix for old libc version on bionic. Old versions would crash if the second argument was NULL.
3.5-2249 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Fix typo in log message in WII_IOB.cpp.
3.5-2248 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [ARM] Reenable ps_add. Issue is due to something in the FPR cache. Still needs to be investigated.
3.5-2247 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες [ARM] Reimplement fastmem for the few loadstores that had it before.
3.5-2246 πριν από 7 χρόνια, 6 μήνες Don't ever ever let CFrame::DoStop() run twice at the same time.